Dostawa sprzętu gastronomicznego dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, elementów urządzeń oraz termosów na rzecz 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku. Szczegółowy opis asortymentu został wskazany w załączniku nr 2.
Zamawiający przewiduje zmówienie opcjonalne w trakcie trwania umowy
w ilościach i asortymencie podanym w zestawieniu (załącznik nr 3).

1. Dostawa sprzętu gastronomicznego (urządzeń, elementów urządzeń
i termosów):

1.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy karty katalogowe sprzętu, w celu weryfikacji zgodności z opisem przedmiotu.
1.2. Dostarczony towar powinien odpowiadać wszelkim normom jakościowym, posiadać wymagane parametry techniczne, cechy i właściwości określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz być fabrycznie nowy, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.
1.3. Dostawa będzie realizowana zgodnie ze złożonym zamówieniem przez osobę upoważnioną z 24 WOG. Na opakowaniu zamówionego towaru (każdy asortyment z osobna) należy oznakować liczbę porządkową odpowiadającą liczbie z zestawienia cenowego. Towar nieoznakowany nie będzie przyjmowany.
1.4. Wykonawca dostarczy wraz z towarem gwarancję producenta (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) oraz wszystkie inne wymagane dokumenty, a w szczególności dokumentację techniczną i eksploatacyjną sprzętu, atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
1.5. Wykonawca zapewni bezpłatny montaż urządzeń i przeprowadzi jednodniowe szkolenie personelu. Wykonawca w ramach szkolenia
i rozruchu technologicznego zabezpieczy materiały eksploatacyjne.
1.6. Dostarczone urządzenia podlegają odbiorowi na podstawie ,,Protokołu przyjęcia – przekazania”.
1.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za towar do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego tj. podpisania przez strony „Protokołu przyjęcia – przekazania”.
1.8. Wykonawca przed dostawą musi uzgodnić termin dostawy (telefonicznie lub faksem) na minimum 48 godzin przed zaplanowaną czynnością. Dostawy mają odbywać się od poniedziałku do czwartku od godz. 8:00
do godz.15:00, piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00 .
1.9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady, które posiadać będzie dostarczony towar. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
1.10. Wykonawca nie może zastawić ani przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie.

Wartość poszczególnej jednostki sprzętu nie może przekroczyć
10 000 zł brutto.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.06.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Nowowiejska 20
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Nowowiejska 20
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się