Wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Obornickiego”.

» Opis zapytania

1. Wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest tj. odpadów o kodach 17 06 01* (materiały izolacyjne zawierające azbest) i 17 06 05* (materiały budowlane zawierające azbest), znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Obornickiego, związanych z:
1) demontażem wraz z zapakowaniem, transportem i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest, odebranych od ich posiadaczy, w szacunkowej ilości 300.000,00 kg;
2) zapakowaniem, transportem i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest, odebranych od ich posiadaczy, w szacunkowej ilości 400.000,00 kg.
Zakres prac obejmuje również usunięcie płyt azbestowych, które są rozdrobnione.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
 demontaż (rozbiórka) elementów budynku zawierających azbest,
 zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu,
 uporządkowanie terenu robót oraz jego oczyszczenie z pyłu azbestowego w celu uniemożliwienia emisji do środowiska,
 każdorazowe zważenie wyrobów zawierających azbest u poszczególnych wnioskodawców podczas obecności właściciela nieruchomości oraz w wybranych przypadkach pracownika powiatu (w godzinach pracy urzędu),
 transport zdemontowanych lub odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 154 z późn. zm.) oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej, oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
 przekazanie odpadów do unieszkodliwiania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych,,
 prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Po zakończeniu prac u każdego wnioskodawcy (tj. osoby wnioskującej o usunięcie azbestu z jej posesji) zostanie sporządzony protokół odbioru prac wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że prace na danej nieruchomości wykonane zostały z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a cały teren został prawidłowo oczyszczony z azbestu.
4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również sporządzenie tabelarycznego rozliczenia wykonanych prac z podziałem na gminy zawierającego: imię i nazwisko/nazwę wnioskodawcy, miejsce i rodzaj wykonanych prac, ilość w kg zdemontowanych/odebranych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest oraz wartość tych prac.
5. Wykonawca zobowiązany będzie również do wykazania liczby ton zdemontowanych/odebranych wyrobów zawierających azbest poprzez przedkładanie Zamawiającemu protokołów końcowego odbioru z każdej nieruchomości wyrobów zawierających azbest. Przedmiotowy protokół dotyczy zakończonych prac na danej nieruchomości.
6. Maksymalny termin dostarczenia protokołu końcowego odbioru to 21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia prac na danej nieruchomości.
7. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na terenach nieruchomości położonych w trzech gminach Powiatu Obornickiego, objętych wnioskami składanymi na bieżąco przez zainteresowane osoby, na które przyznano dofinansowanie z budżetu Powiatu, do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania.
8. Ponadto Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić również:
 organizację i zabezpieczenie placu robót,
 oczyszczenie terenu z azbestu,
 uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi.
9. Podane ilości wyrobów zawierających azbest są wielkościami orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie dotychczasowych realizacji i mają jedynie charakter informacyjny, a określenie w umowie maksymalnej nominalnej wartości nie może (w razie mniejszych potrzeb) być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający nie gwarantuje całkowitej realizacji wartości zamówienia - ponieważ przedmiot zamówienia realizowany będzie według ilości wniosków wpływających od osób zainteresowanych, przekazanych przez poszczególne gminy Zamawiającemu.
10. O wynagrodzeniu Wykonawcy decydują niezmienne w trakcie trwania zamówienia ceny jednostkowe podane na formularzu ofertowym. Warunki płatności zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).
11. Z ramienia Powiatu Obornickiego nadzór nad realizacją zamówienia prowadził będzie Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornikach.
12. Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia :
1) spełniał kryteria wymagane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.), a także rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824);
2) dysponował środkami transportu odpowiednimi do realizacji zamówienia, przystosowanym do załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.);
3) do realizacji zamówienia stosował środki transportu o klasie emisji spalin EURO nie gorszej niż zadeklarowana w ofercie;
4) do wykonania zadania zastosował wagę przewoźną o udźwigu 1 Mg, posiadającą ważną legalizację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2020r., poz. 140 z późn. zm.) oraz stosownymi aktami wykonawczymi;
5) posiadał obowiązującą umowę zawartą ze składowiskiem posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (kod odpadu 17 06 01* i 17 06 05*), gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia lub legitymował się zezwoleniem na prowadzenie takiego składowiska;
6) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 demontaż (rozbiórka) elementów budynku zawierających azbest, zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu, uporządkowanie terenu robót oraz jego oczyszczenie z pyłu azbestowego w celu uniemożliwienia emisji do środowiska, każdorazowe zważenie wyrobów zawierających azbest u poszczególnych wnioskodawców, transport zdemontowanych lub odebranych odpadów zawierających azbest zgodnie z przepisami, przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych, prowadzenie ewidencji odpadów w celu przekazania karty przekazania odpadu
a) w trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
b) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
c) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6) czynności.
d) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za wszelkie szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia
14. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
15. Szczegółowe warunki realizacji zadania opisane zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

11 Listopada 2a
Oborniki 64-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Powiat Obornicki
11 Listopada 2a
Oborniki 64-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się