„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogowo”

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Rogowo od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia2020r., w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.), zapisami „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2016 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2028”, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr XXXII/545/17 z dnia 29 maja 2017 roku oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo, a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego.

2) W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:

a) odbiór, transport i zagospodarowanie nie limitowanej ilości odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych z sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w tym nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku,

na których powstają odpady;
b) odbiór transport i zagospodarowanie zgromadzonych odpadów komunalnych
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
c) odbiór, transport i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
d) zapewnienie wszystkim właścicielom nieruchomości pojemników i kontenerów oraz

worków do zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku nr 8.

e) odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z kontenerów oraz wysegregowanych odpadów z dzwonów maksymalnie wynosi 72 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego.

3) Gmina Rogowo jest typowo gminą rolniczą. Działalność gospodarcza w większości związana jest z handlem hurtowym, detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, oświatą oraz bazą noclegową.

W zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty) zamieszkuje 237

mieszkańców. Ponadto na terenie gminy znajdują się obiekty związane z oświatą i kulturą (szkoły, świetlice) w ilości 25, nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą oraz użyteczności publicznej w ilości 140 w tym osób 881. Nieruchomości rekreacyjno wypoczynkowych (pobyt sezonowy) w ilości 40 około 70 osób.
Na terenie Gminy Rogowo znajdują się 4 cmentarze parafialne w miejscowościach:
Czewujewo, Lubcz, Gościeszyn i Rogowo.
4) Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Rogowo stan
na 30 kwietnia 2020r. wynosi 6 761 osoby. Natomiast liczba osób zamieszkujących (objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) na terenie Gminy Rogowo wynosi 5 757 (stan na 30 kwietnia 2020r.).

5) W skład Gminy Rogowo wchodzą następujące miejscowości: Budzisław, Bożacin, Cotoń, Cegielnia, Czewujewo, Gałęzewo, Gałęzewko, Gołąbki, Gostomka, Gościeszyn, Gościeszynek, Grochowiska Szlacheckie, Grochowiska Księże, Izdebno, Jeziora, Lubcz, Łaziska, Mięcierzyn, Niedźwiady, Recz, Rogowo, Rogówko, Ryszewo, Rzym, Sarnówko, Skórki, Szkółki, Ustroń, Wiewiórczyn, Wola, Zalesie i Złotniki.

Zestawienie miejscowości z wykazem: ilości osób zamieszkujących, nieruch. oświatowych (szkoły), związanych z działalnością gospodarczą i użyteczności

publicznej (urząd, bank, itp.) oraz pobytem sezonowym, stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

8) Odbiór odpadów segregowanych z pojemników:
a) typu DZWON
b) kontenerów na odpady biodegradowalne.

Rozmieszczenie pojemników typu DZWON do selektywnej zbiórki odpadów i kontenerów lub pojemników na odpady „BIO” z uwzględnieniem ich ilości, stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
9) Powierzchnia całej gminy – 178,56 km2.

10)W Gminie Rogowo sieć drogowa tworzą: 1 droga krajowa nr 5,18 dróg powiatowych i 38 dróg gminnych. Ogółem na terenie gminy istnieje 102,390 km dróg w tym:
- o nawierzchni utwardzonej 32,530 km

- o nawierzchni utwardzonej nieulepszonej 17,682 km, - gruntowych 52,178 km.

11)W Gminie Rogowo w latach jak poniżej zebrano następujące ilości odpadów komunalnych:

ROK 2017
• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – 1 881,620 Mg,
• opakowania z papieru i tektury (15 01 01) – 18,810 Mg,
• opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 108,030 Mg,

• opakowania ze szkła (15 01 07) – 98,97 Mg,

• odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 29,160 Mg,

• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,

20 01 23 i 20 01 35 (20 01 36) – 5,190 Mg,
• zużyte opony (16 01 03) – 3,400 Mg,

• odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01) – 90,780 Mg,

• zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (17 01 07)

– 79,200 Mg,

• materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (17 06 04) – 30,260 Mg,

• zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17

01 07, 17 09 02 i 17 09 03 (17 09 04) – 12, 420 Mg,
• tekstylia (20 01 11) – 16,940 Mg,
• odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (20 03 99) – 35,640

• odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 31,820 Mg,

• leki inne niż wymienione w 20 01 31* (20 01 32) – 0,106 Mg
ROK 2018
• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – 1 829,600 Mg,
• opakowania z papieru i tektury (15 01 01) – 26,930 Mg,
• opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 117,490 Mg,
• opakowania ze szkła (15 01 07) – 101,490 Mg,
• odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 38,280 Mg,
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (20 01 36) – 7,922 Mg,
• zużyte opony (16 01 03) – 7,180 Mg,
• odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01) – 104,180 Mg,
• materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (17 06 04) – 3,200 Mg,
• zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (17 09 04) – 14,000 Mg,
• odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (20 03 99) – 0,520 Mg,
• odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 18,340 Mg,
• leki inne niż wymienione w 20 01 31* (20 01 32) – 0,154 Mg,
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki ( 20 01 35*) – 0,894 Mg.
ROK 2019
• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – 1 793,120 Mg,
• opakowania z papieru i tektury (15 01 01) – 33,910 Mg,
• opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 146,730 Mg,
• opakowania ze szkła (15 01 07) – 105,770 Mg,
• odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 73,760 Mg,
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (20 01 36) – 6,003 Mg,
• zużyte opony (16 01 03) – 6,100 Mg,
• odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01) – 111,600 Mg,
• materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (17 06 04) 1,040 Mg,
• zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (17 09 04) – 46,580 Mg,
• odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (20 03 99) – 3,000 Mg
• odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 26,300 Mg,
• leki inne niż wymienione w 20 01 31* (20 01 32) – 0,1766 Mg
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (20 01 35*) – 5,415 Mg urządzenia zawierające freony (20 01 23*) – 3,210 Mg.
ROK 2020 (30 kwietnia 2020r.)
• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – 588,860 Mg,
• opakowania z papieru i tektury (15 01 01) – 27,860 Mg,
• opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 58,580 Mg,
• opakowania ze szkła (15 01 07) – 137,600 Mg,
• odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 25,540 Mg,
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (20 01 36) – 7,360 Mg,
• zużyte opony (16 01 03) – 2,280 Mg,
• odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01) – 18,320 Mg,
• zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (17 09 04) – 7,000 Mg,
• odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 10,940 Mg,
• leki inne niż wymienione w 20 01 31* (20 01 32) – 0,050 Mg
• urządzenia zawierające freony (20 01 23*) – 0,560 Mg

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) zawarto w Załączniku nr 11 do SIWZ.

2. Informacja o wymaganiach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności przy realizacji zamówienia:
1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, którego wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ww. ustawy:
a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej bezpośrednie czynności przy wykonywaniu zamówienia w szczególności:
- kierowania pojazdami przystosowanymi do odbioru i transportu odpadów
- pracownicy fizyczni (ładowacze, pomocnicy) wykonujący czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie odbioru i transportu odpadów do punktu odbioru odpadów lub punktu przeładunku odpadów;
2) Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystąpienia do wykonywania usługi przedłoży Zamawiającemu;

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 1.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Wykonawca lub podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni, przedłoży Zamawiającemu:

a) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w pkt 1;

b) oświadczenia osób wykonujących czynności, wskazane w pkt 1;

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności;

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościelna 8
Rogowo 88-420
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Rogowo
ul. Kościelna 8
Rogowo 88-420
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się