Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków w 2020-2021 roku

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mniszków w 2020-2021 roku. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady komunalne ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Mniszków, w sposób zapewniający przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), przyjętego Uchwałą Nr XL/502/2017 Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 20 czerwca 2017 r. oraz przepisami Uchwały Nr XIX/106/20 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniszków.
3.2. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest odebrać od nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (letniskowych) z terenu Gminy Mniszków zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania i przekazać je do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a selektywne odpady komunalne przekazać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 18 ustawy o odpadach.

3.3. W 2019 r. odebrano i zagospodarowano łącznie z terenu Gminy Mniszków 842,90 Mg odpadów.

3.4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę tj. osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- kierowcy pojazdów, którymi będzie realizowana usługa,
- osoby odbierające odpady.
Osoby te zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie do 5 dni przed umownym terminem rozpoczęcia realizacji umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę. Z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1000,00 zł za każdą w/w osobę wykonującą na miejscu wykonywania zamówienia czynności, zweryfikowaną w trakcie kontroli negatywnie (pracującą bez umowy o pracę). Podstawą potrącenia z faktury kary umownej będzie protokół kontroli.

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Powstańców Wielkopolskich 10
Mniszków 26-341
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
Mniszków 26-341
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się