Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice

» Opis zapytania

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie bieżącej konserwacji rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice o łącznej długości ok. 9 058,00 mb, polegającej na:
1. wykoszeniu skarp i dna wraz z wygrabieniem,
2. odmuleniu dna,
3. oczyszczeniu przepustów, rurociągów i wylotów drenarskich,
4. wywiezieniu części wykoszonych porostów oraz urobku z odmulenia.
2.2. Rowy objęte przedmiotem zamówienia będą poddane jednokrotnej oraz dwukrotnej konserwacji:
1. jednokrotna konserwacja zostanie wykonana na rowach:
a) R-21 w Michałowicach Wsi, L = 202 mb,
b) Doprowadzalnika A w Michałowicach i Pęcicach, L = 1.960 mb,
c) przy ul. Polnej w Komorowie, L = 510 mb;
2. dwukrotnej konserwacji będą podlegały rowy:
d) U-1, na odcinku od granicy gminy w Regułach do ul. Ryżowej w Opaczy Kolonii – L = 2.710 mb,
e) odpływowy od ul. Daniłowskiego do ujścia do rowu U-1 w Regułach – L = 70 mb,
f) U-1/1 na odcinku od ul. Wiejskiej w Regułach do połączenia z rowem U-1/1A – L = 325 mb,
g) U-1/1A w Regułach – L = 220 mb,
h) R-9A w Michałowicach, L = 906 mb,
i) R-11 w Michałowicach, L = 770 mb,
j) R-17 w Michałowicach, L = 640 mb,
k) R-10/3 w Pęcicach, L = 745 mb
zgodnie z załączoną mapą poglądową z lokalizacją rowów odwadniających, stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ.
2.3. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w „Przedmiarze” stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
2.4. Zamawiający informuje, że podany zakres ilościowy prac ma charakter orientacyjny. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania prac w maksymalnym zakresie i maksymalnej ilości, tym samym zastrzegając sobie prawo zmniejszenia zakresu prac. Zmniejszenie ilości prac nie uprawnia Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.
2.5. Oprócz wykonania zakresu prac określonych powyżej do obowiązków Wykonawcy należało będzie również:
1. organizacja i zagospodarowanie miejsca prac,
2. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm), zagospodarowanie ubytku we własnym zakresie - przekazanie odpadów do zakładu utylizacji,
3. przestrzeganie przepisów BHP,
2.6. Na odcinku prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie drzewa i krzewy, które znajdują się w miejscach, gdzie może nastąpić ich uszkodzenie oraz prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej.
2.7. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a (klauzule społeczne) ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia.
2. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019.1040.) osobę/y wykonującą czynności kosiarza.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Aleja Powstańców Warszawy 1
Michałowice 05-816
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Michałowice
Aleja Powstańców Warszawy 1
Michałowice 05-816
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się