Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobryszyce.

» Opis zapytania

3.4. Opis Przedmiotu Zamówienia
3.4.1. Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (segregowanych
i zmieszanych pochodzących od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobryszyce oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, znajdujące się na terenie Gminy Dobryszyce a także odebranych z PSZOK-a.
W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarowywać odpady komunalne ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku znajdujące się na terenie Gminy Dobryszyce .

Powierzchnia gminy: 51 km2
Dane dotyczące liczby mieszkańców:
Liczba osób zamieszkałych dane wg złożonych deklaracji na dzień 25.05.2020r. - 3900.

Ilość gospodarstw domowych (punktów adresowych) – 1313 (dane wg złożonych deklaracji), przewidywana ilość gospodarstw domowych w okresie obowiązywania przedmiotu zamówienia - 1373.

Ilość i pojemność pojemników, w które są wyposażone nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe - brak aktualnie zgłoszonych posesji, przewiduje się jednak, że w okresie obowiązywania umowy może zostać zgłoszonych do około 10 takich posesji i mogą to być pojemniki o pojemności 120 l lub 240 l.

Ilość i pojemność pojemników, w które są aktualnie wyposażone nieruchomości zamieszkałe (zapewniane przez obecnego wykonawcę)
- pojemniki o pojemności 120 l -
Wiewiórów – 52 szt. , Żaby – 16 , Janów – 9, Huta Brudzka – 14, Rożny – 35, Galonki 53, Lefranów – 4, Zdania – 40, Żarki 8, Ruda - 8, Biała Góra – 80, Zalesiczki – 30, Kolonia Dobryszyce 34, Malutkie 38, Stępki – 15 , Borowa – 11 , Borowiecko 68, Dobryszyce 189, Blok Dobryszyce – 343 - 1047
- pojemniki o pojemności 240 l -
Wiewiórów – 18 szt., Żaby – 8, Janów - 1, Huta Brudzka – 3, Rożny – 18, Galonki - 5, Zdania - 9, Żarki - 1, Ruda - 2, Biała Góra - 10, Zalesiczki - 3, Kolonia Dobryszyce - 11, Malutkie – 9, Stępki – 4 , Borowa – 2 , Borowiecko - 5, Dobryszyce - 244, Blok Dobryszyce – 60 – 411 szt.
- pojemniki o pojemności 1100 – 3
- pojemniki na popiół o pojemności 120 l - około 450 sztuk.

Szacowaną ilość wytworzonych odpadów komunalnych, którą trzeba będzie odebrać i zagospodarować w całym okresie obowiązywania umowy przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 1
RODZAJE ODPADÓW Szacowana masa odpadów komunalnych Mg odbieranych i zagospodarowanych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe u tzw. „ źródła”
Niesegregowane zmieszane odpady komunalne-300,00 Mg
Tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe-13,000 Mg
Papier i tektura-1,000 Mg
Szkło-3,300 Mg
Biodpady stanowiące odpady komunalne (odpady zielone)-9,200 Mg
Odpady opakowaniowe zmieszane - 60,700 Mg
Odpady wielkogabarytowe-6,000 Mg
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny-0,1600 Mg
Opony-1,000 Mg
Żużle, popioły paleniskowe, popiół - 100,00 Mg
Razem : 494,360 Mg


Tabela 2
RODZAJE ODPADÓW: Szacowana masa odpadów komunalnych Mg odebranych i zagospodarowanych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Odpady wielkogabarytowe-30,000 Mg
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny-0,100 Mg
Zużyte baterie i akumulatory-0,100 Mg
Chemikalia (farby, lakiery, środki ochrony roślin)-0,050 Mg
Zużyte opony-7,500 Mg
Odpady budowlane i rozbiórkowe-5,000 Mg
Tekstylia i odzież - 0,100 Mg
Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych w szczególności igły i strzykawki powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych-0,010 Mg
Przeterminowane leki-0,010 Mg
Odpady niebezpieczne-0,050 Mg
Razem : 42,920 Mg

Wskazane powyżej ilości odpadów w Tabeli 1 i Tabeli 2 są podane jedynie pomocniczo w celu ułatwienia Wykonawcom wyceny przedmiotu zamówienia.

3.4.2. W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie dokonać, w okresie obowiązywania umowy, mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zbiórka ta zostanie przeprowadzona w okresie jesiennym.
Szczegółowe terminy zbiórki w poszczególnych miejscowościach oraz zasady zbiórki powinny być poprzedzone akcją informacyjną wśród mieszkańców.
Odbieranie odpadów odbywać się będzie w godzinach 6:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zbiórka polega na:
a) załadunku na środek transportu odpadów wystawionych przed nieruchomość zamieszkałą,
b) posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady,
c) transporcie odebranych odpadów,
d) zagospodarowaniu odebranych odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości.
Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.

3.4.3. Pojemniki
1) Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w pojemniki na odpady zmieszane oraz popioły przystosowanych do opróżniania mechanicznego, o pojemnościach i właściwościach określonych w Uchwale Rady Gminy w Dobryszycach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobryszyce jak również do systematycznego dostarczania worków na odpady selektywnie zbierane (w systemie 1:1 nie miej niż 1 szt. pozostawioną za jedną sztukę odebraną).
Odpowiednio dla danego rodzaju odpadów komunalnych, worki powinny różnić się kolorystycznie:
a) papier i tektura – worek w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER ”,
b) szkło – worek w kolorze zielonym z napisem „ SZKŁO” ,
c) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, worek w kolorze żółtym z napisem „ METALE I TWORZYWA SZTUCZNE „ ,
d) biodpady stanowiące odpady komunalne - worek w kolorze brązowym z napisem „BIO” .
2) Pojemniki powinny być o następujących pojemnościach:
a) minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
- nie więcej niż 2 osoby – 110 l,
- od 3 do 4 osób – 120 l,
- nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – 240 l,
- nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób – 240 l i 120 l,
- więcej niż 12 osób odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, uwzględniając krotność pojemności podanych powyżej
- popioły pojemnik nie więcej niż 10 osób – 120 l,
b) minimalna pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:
- szkło – nie więcej niż 6 osób – 80 l,
- papier i tektura – nie więcej niż 10 osób – 120 l,
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – nie więcej niż 6 osób – 120 l,
- bioodpady stanowiące odpady komunalne - nie więcej niż 10 osób – 120 l,
- w przypadku większej liczby osób odpowiednio do liczby osób uwzględniając krotność pojemności podanych powyżej.
c) dla właściciela nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, jeżeli
w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
- nie więcej niż 2 osoby – 110 l,
- od 3 do 4 osób – 120 l,
- nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – 240 l,
- nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób – 240 l i 120 l,
- więcej niż 12 osób odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, uwzględniając krotność pojemników podanych powyżej.
d) dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, jeżeli
w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych jeżeli z takiego pojemnika korzysta odpowiednio:
- szkło – nie więcej niż 6 osób – 80 l,
- papier i tektura – nie więcej niż 10 osób – 120 l,
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – nie więcej niż 6 osób – 120 l,
- bioodpady stanowiące odpady komunalne - nie więcej niż 10 osób – 120 l,
- w przypadku większej liczby osób odpowiednio do liczby osób uwzględniając krotność pojemności podanych powyżej.
e) minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
- nie więcej niż 2 osoby – 110 l,
- od 3 do 4 osób – 120 l,
- nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – 240 l,
- nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób – 240 l i 120 l,
- więcej niż 12 osób odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, uwzględniając krotność pojemności podanych powyżej
- popioły pojemnik nie więcej niż 10 osób – 120 l,
f) minimalna pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:
- szkło – nie więcej niż 6 osób – 80 l,
- papier i tektura – nie więcej niż 10 osób – 120 l,
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – nie więcej niż 6 osób – 120 l,
- bioodpady stanowiące odpady komunalne - nie więcej niż 10 osób – 120 l,
- w przypadku większej liczby osób odpowiednio do liczby osób uwzględniając krotność pojemności podanych powyżej.

Pojemniki/worki powinny być oznaczone w następujący sposób:
- papier i tektura – pojemnik w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER ”,
- szkło – pojemnik w kolorze zielonym z napisem „ SZKŁO” ,
- metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, pojemnik w kolorze żółtym z napisem „ METALE I TWORZYWA SZTUCZNE „ ,
- bioodpady stanowiące odpady komunalne pojemnik w kolorze brązowym z napisem „BIO”.
3) Zamawiający zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach możliwość zmiany ilości pojemników w stosunku do ilości mieszkańców na nieruchomości.
4) Pojemniki będą przekazywane przez Wykonawcę mieszkańcom na podstawie pisemnego pokwitowania odbioru przez mieszkańca.
5) Pojemniki będą przez Wykonawcę dostarczane mieszkańcom na posesje w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 3 lipca 2020r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 3 lipca 2020r. wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia).
6) Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt.
7) Wykonawca na okres trwania zamówienia zobowiązany jest dostarczyć pojemnik na przeterminowane leki do Urzędu Gminy.
8) Wykonawca na okres trwania zamówienia wyposaży Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w pojemniki odpowiadające rodzajom odpadów oddawanych do PSZOK wskazanych w pkt 9) ppkt II), z uwzględnieniem potrzeb występujących w punkcie.
9) Rodzaje odpadów, które Wykonawca jest zobowiązany odbierać i zagospodarowywać:
I) z nieruchomości zamieszkałych
a) papier i tekturę,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) metal,
f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
g) popioły,
h) jeden raz w okresie jesiennym (mobilna zbiórka) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,

II) Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pozostałe odpady komunalne:
a) chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) zużyte opony,
e) odpady niebezpieczne,
f) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
g) tekstylia i odzież,
h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu cukru we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
i) przeterminowane leki
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

3.4.4. Przez odbieranie odpadów należy rozumieć w szczególności opróżnianie pojemników z odpadów i transport tych odpadów do miejsca ich zagospodarowania tj.
1) w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych - do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).
2) w przypadku odpadów zmieszanych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do Instalacji Komunalnej wpisanej na listę instalacji komunalnych prowadzonych przez właściwego marszałka, a w przypadku braku listy wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów do instalacji o której mowa w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw który brzmi, iż „Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów wpisuje z urzędu instalacje, o których mowa w ust. 1, określone jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, wydanej na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, na listę funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, prowadzoną na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6. Do czasu uzyskania wpisu instalacje te mogą przyjmować i przetwarzać odpady wymienione w ust. 1, zgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów, pozwoleniem na wytwarzanie odpadów uwzględniającym przetwarzanie odpadów albo pozwoleniem zintegrowanym uwzględniającym przetwarzanie odpadów.”
3) w przypadku odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych do składowania do Instalacji Komunalnej wpisanej na listę instalacji komunalnych prowadzonych przez właściwego marszałka, a w przypadku braku listy wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw który brzmi, iż „Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów wpisuje z urzędu instalacje, o których mowa w ust. 1, określone jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, wydanej na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, na listę funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, prowadzoną na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6. Do czasu uzyskania wpisu instalacje te mogą przyjmować i przetwarzać odpady wymienione w ust. 1, zgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów, pozwoleniem na wytwarzanie odpadów uwzględniającym przetwarzanie odpadów albo pozwoleniem zintegrowanym uwzględniającym przetwarzanie odpadów.”
4) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych przez kompostownię, ze względu na obecność w tych odpadach odpadów komunalnych zmieszanych, odpady należy przekazać do Instalacji Komunalnej dołączając dokument odmowy przyjęcia ww. odpadów przez kompostownię.


3.4.5. Harmonogram
1) Wykonawca sporządzi dla każdej miejscowości harmonogram odbierania odpadów – zgodnie z częstotliwościami wskazanymi w pkt 3.4.6Wykonawca przedstawi projekt harmonogramu Zamawiającemu w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy celem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi harmonogram w ciągu 2 dni roboczych. Ustala się termin przekazania harmonogramu właścicielom nieruchomości w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Wraz z harmonogramem Wykonawca ma obowiązek opracować i dostarczyć mieszkańcom w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy informację o sposobie przygotowania wyselekcjonowanych odpadów komunalnych, ze wskazaniem, które odpady należy wrzucać do poszczególnych pojemników (worków).
2) Harmonogram uwzględniając częstotliwość opisuje dni, wskazując konkretne daty odbioru odpadów z danych nieruchomości; odbiór ma następować cyklicznie. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów – zgodnie z częstotliwością i harmonogramem przypada w dzień wolny od pracy (święto) Wykonawca obowiązany jest odebrać odpady przed tym dniem.
W harmonogramie Wykonawca musi również podać godziny odbioru odpadów komunalnych w poszczególne dni tygodnia, a także podać informację o lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jak również dni i godziny otwarcia PSZOK-a.
3) Każdorazowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram sporządza Wykonawca i przekazuje właścicielom nieruchomości nie później niż na 7 dni przed terminem zbiórki odpadów.


3.4.6. Częstotliwość i zasady odbioru i wywozu odpadów.
1) Zmieszane odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości z częstotliwością raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, z tym że od 1 lipca 2020r. do 31 października 2020r. raz na dwa tygodnie z obszarów zabudowy jednorodzinnej i raz w tygodniu z obszaru zabudowy wielorodzinnej.
2) Papier i tektura odbierane będą raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
3) Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odbierane będą raz
w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów .
4) Szkło odbierane będzie raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
5) Bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane będą raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów komunalnych z tym, że od 1 lipca 2020r. do 31października2020r. raz na dwa tygodnie z obszarów zabudowy jednorodzinnej i raz w tygodniu z obszarów zabudowy wielorodzinnej.
6) Popioły będą odbierane w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 października 2020r. raz na dwa miesiące, w okresie od 1 listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020r. raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
7)Mobilna zbiórka odpadów komunalnych podczas której odbierane będą odpady komunalne spod nieruchomości zamieszkałych takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony zostanie zorganizowana raz w okresie obowiązywania przedmiotu zamówienia jesienią 2020r.
8)Przeterminowane leki gromadzone w pojemniku zlokalizowanym
w Urzędzie Gminy będą odbierane po zgłoszeniu przez Urząd Gminy.
9) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych tj. – chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, tekstylia i odzież, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu cukru we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, przeterminowanych leków, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Dobryszyce, ul. Radomszczańska 8 A, raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, nie rzadziej jednak niż co cztery tygodnie.
10) PSZOK zostanie wyposażony w odpowiednie pojemniki dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywozu odpadów z PSZOK, tak aby zapewnić możliwość ciągłego dostarczania odpadów przez mieszkańców i nie dopuścić do ich przepełnienia.
11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia do wszystkich nieruchomości zamieszkałych harmonogramu wywozu odpadów do dnia 3 lipca 2020r.
12) Podczas realizacji umowy niedopuszczalne jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami niesegregowanymi.
13) Odbiór odpadów będzie następował z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
14) W zakresie odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe (brak utwardzonej drogi) Wykonawca może ustalić odrębne terminy wywozu niż dla pozostałych nieruchomości w danej miejscowości, z zastrzeżeniem częstotliwości przewidzianej w pkt 1-6)
15) Transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz wszystkich odpadów selektywnie zbieranych powinien odbywać się pojazdami specjalistycznymi o konstrukcji zabezpieczonej przed ich rozwiewaniem i rozpylaniem oraz minimalizując negatywne oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady jak również samych odpadów na otoczenie.


3.4.7. Kontrola obowiązku selektywnego sposobu zbierania odpadów.
1) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości, obowiązku segregowania odpadów komunalnych.
2) W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie, dołączając zawiadomienie do comiesięcznego raportu. Do zawiadomienia Wykonawca dołącza protokół określający: dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis uzasadniający podstawę zawiadomienie właściciela nieruchomości o niewłaściwej segregacji. Do protokołu zobowiązany jest dołączyć również dokumentację fotograficzną. Wykonawca zobowiązany jest również do poinformowania właściciela nieruchomości o nieprzestrzeganiu obowiązku segregowania odpadów komunalnych poprzez umieszczenie informacji o następującej treści:
„Informuje się, iż w dniu …................. stwierdzono niedopełnienie przez właściciela nieruchomości nr ….......... przy ulicy …....................... w …........................ obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poprzez umieszczenie w pojemniku przeznaczonym na …........................................ odpadów - …........................... . Zgodnie z przepisami informacja o powyższym naruszeniu zostanie przekazana Wójtowi Gminy, celem wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co może spowodować zastosowanie wysokość stawki podwyższonej nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki opłaty podwyższonej ustalonej przez Radę Gminy .
Uwaga :
Wykonawca może zaproponować inny system powiadamiania właścicieli nieruchomości, o ile będzie skuteczny i zaakceptowany przez Zamawiającego.

3.4.8. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia.
1) Raportów miesięcznych zawierających określenie ilości i rodzajów przekazywanych pojemników w danym miesiącu wraz z uaktualnionym raportem o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach (załącznik do faktury).
2) Sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3) Innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nałoży taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczyć może jedynie informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca.
4) Jako załączniki do faktury miesięcznej, oprócz raportów o których mowa pkt1) Wykonawca załączy:
a)karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych. Karty przekazania odpadów muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu Gminy Dobryszyce.
b)wydruk z wagi potwierdzający masę odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów komunalnych jako załącznik do faktury.
c) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane, jak również informację o masie bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
- przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
- nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania.
d) liczbę gospodarstw domowych, od których zostały odebrane odpady komunalne oraz wykaz nieruchomości, na których odpady komunalne zostały zebrane w sposób niezgodny z Regulaminem.
e) informację o ilości i rodzajach pojemników oraz worków, z których odebrane zostały poszczególne rodzaje odpadów wraz z uaktualnionym raportem o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach.
5) Przekazywania Zamawiającemu innych dokumentów związanych z realizacją zamówienia a mogących mieć znaczenie dla wykazania wywiązywania się przez Zamawiającego z obowiązków sprawozdawczości a dotyczących gospodarki odpadami.

3.4.9. Wykonawca jest zobowiązany ponadto w szczególności do:
1) Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniami wykonawczymi.
2) Prawidłowego gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
3) Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4) Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, celem ich zagospodarowania zgodnie z przepisami o odpadach.
5) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 797).
6) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi) gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru – taki sposób spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.
7) Zobowiązuje się Wykonawcę do wskazania nazwy i adresu regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie przekazywania im odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych.
8)Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełniania wymagań określonych w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym zgodnie z art. 9d ust. 1 oraz ust. 2 tej ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki o szczegółowych wymaganiach, o których mowa w art. 9d ust. 1, w tym:
a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej - przez cały okres trwania umowy.
e) wyposażenie pojazdów w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych.
Wykonawca obowiązany jest do zainstalowania w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym oprogramowania komputerowego pozwalającego na bieżący odczyt monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia, oraz do przeszkolenia w tym terminie pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi tego programu.

3.4.10. Obowiązujące przepisy prawa dotyczące Wykonawcy składającego ofertę.
Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w szczególności zgodnie z:
1) ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020r.,poz. 797);
2) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019r.,poz. 2010);
3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz. U. z 2019r.,poz. 1396);
4) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 521);
5) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1895);
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1145),
7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 122);
8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2167);
9) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2412);
10) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1923);
11) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843);
12) ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r., poz. 1292);
13) Obowiązującymi na terenie gminy aktami prawa miejscowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wolności 8
Dobryszyce 97-505
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Dobryszyce
ul. Wolności 8
Dobryszyce 97-505
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się