Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie – etap II, część II - Wykonanie usługi związanej z oznakowaniem ścieżek oraz dostawą budek dla nietoperzy

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn. „Wykonaniu usługi związanej z oznakowaniem ścieżek oraz dostawą budek dla nietoperzy i gniazd dla rybitw w ramach projektu: „Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie – etap II” „Zamówienie będzie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Nr RPWM.05.03.00-28-0029/19-00, Oś Priorytetowa 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”. Działanie 5.3-„Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Przedmiot zamówienia: polega na: „Wykonaniu usługi związanej z oznakowaniem ścieżek oraz dostawą budek dla nietoperzy i gniazd dla rybitw w ramach projektu: „Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie – etap II” i obejmuje:
a) oznakowanie ścieżek,
b) dostawa 5 budek dla nietoperzy i 20 gniazd dla rybitw.
Zadanie stanowi część II projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie – etap II”. Wykonawca części I ww. zadania (roboty budowalne) został wyłoniony we wcześniejszym postępowaniu przetargowym.
Wykonywanie prac należy przeprowadzić we współpracy i koordynacji z wykonawcą części I zadania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
3.1 Dokumentacja projektowa części I zamówienia zał. nr 8 do SIWZ,
3.2 Przedmiar robót / kosztorys ślepy ofertowy zał. Nr 9 do SIWZ,
3.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał. Nr 10 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Lubawska 15
Rybno 13-220
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
Rybno 13-220
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się