Uporządkowanie terenu z odpadów z działki nr 305/2 położonej w obrębie Grąsy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie terenu z odpadów z działki nr 305/2 położonej w obrębie Grąsy, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, województwo lubuskie. Zakres prac obejmuje usunięcie oraz przewiezienie do uprawnionego miejsca odzysku lub unieszkodliwiania (składowania) odpadów komunalnych zlokalizowanych na działce nr 305/2 obręb Grasy, gm. Dobiegniew. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu i jego otoczenia, sporządzić szczegółową analizę oraz uwzględnić w złożonej ofercie wszystkie koszty dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie z Ustawą o odpadach. Osoby wykonujące usługę nie mogą wykonywać prac w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w środowisku naturalnym spowodowane swoimi działaniami na gruncie, także za niewłaściwe zabezpieczenie terenu w czasie usług. Teren, na którym wykonywane będą prace, powinien zostać zabezpieczony przed wejściem osób trzecich. Wszelkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca. Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany bez uwag przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Myśliborska 32
Gorzów Wlkp. 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim
Myśliborska 32
Gorzów Wlkp. 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się