SVA/NDM/4620-14/2020 Odbiór, transport, unieszkodliwienie lub odzysk odpadów przemysłowych z terenu budowy przy ul. Waldorffa w Warszawie zadanie pn. Przebudowa budynku na internat przy ul. Waldorffa 37 w Warszawie zadanie inwestycyjne numer WAW22.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport, unieszkodliwienie lub odzysk odpadów przemysłowych
z terenu budowy w przebudowywanym budynku na internat przy ul. Waldorffa 37w Warszawie.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu niezawierające rtęci, PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywicę, szczelne zespoły okienne, kondensatory) i innych substancji niezabezpieczonych ( w tym odpadów zmieszanych) – kod odpadu 17 09 04,
2) opakowania z papieru i tektury – kod odpadu 15 01 01,
3) opakowania z tworzyw sztucznych – kod odpadu 15 01 02,
4) opakowania z drewna – kod odpadu 15 01 03,
5) drewno – kod odpadu 17 02 01,
6) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – kod odpadu 17 01 01,
7) gruz ceglany – kod odpadu 17 01 02,
8) mieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – kod odpadu 17 01 07.
Odbiór odpadów – wymiana kontenera KP7 w ilości 86 kursów.
Ostateczna wartość umowy będzie wynikała z ilości dokonanych wywozów i ceny jednostkowej za wywóz
1 kontenera.
Zamawiający zastrzega sobie, w trakcie trwania Umowy, prawo niezrealizowania do 40% zakresu przedmiotu Umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy lub możliwość zwiększenia do 40% zakresu przedmiotu Umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2020 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się