ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNLANYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, obejmująca zbieranie a następnie wywóz i zagospodarowanie oraz utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonego w Sochaczewie przy Al. 600-lecia 69.
Przedmiot zamówienia obejmuje transport (odbiór) i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami, w szczególności zgodnie z:
a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. Z 2019 r. Poz. 701 z późn. zm.),
b) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 r. Poz. 2010 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 521 z późn. zm.),
e) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2412),
f) postanowień Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.
Rodzaj odpadów i przewidywana ilość odpadów w okresie trwania umowy: Bioodpady (odpady zielone) - 200201 - 10 Mg, Szkło - 150107, 200102 - 15 Mg, Papier - 150101, 200101 - 20 Mg, Tworzywa sztuczne - 150102, 200139 - 15 Mg, Opakowania wielomateriałowe – 150105 - 10 Mg, Odpady wielkogabarytowe - 200307 - 240 Mg, Odpady budowlane z remontów -170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170604, 170802, 170904, 200137*, 200138, 200399 - 155 Mg, Chemikalia - 200113*, 200114*, 200115*, 200117*, 200119*, 200126*, 200127*, 200128, 200129*, 200130, 200180 - 2 Mg, Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 200121*, 200123*, 200135*, 200136 - 8 Mg, Zużyte opony - 160103 - 12 Mg, Baterie i akumulatory - 200133*, 200134 - 2 Mg, Przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych -200131*, 200132 - 0,5 Mg.
Zamawiający zastrzega sobie, że ilość i rodzaj odebranych odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie objętym zamówieniem może ulec zmianie. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie uzależniona od rzeczywistej ilości oraz rodzaju odebranych i zagospodarowanych odpadów w okresie objętych zamówieniem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od Zamawiającego selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm. ) - zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm. ).
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu jeden raz na miesiąc lub częściej (w zależności od ilości odpadów) dowodów potwierdzających wykonanie czynności, o których mowa w pkt. 6, tj. karty przekazania odpadów.
Odpady podlegające zagospodarowaniu będą każdorazowo ważone dla każdego kodu odpadu osobno.
Odbiór odpadów będzie odbywał się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 14:00, usługa odbioru i zagospodarowania będzie wykonana po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych.
Każdorazowo potwierdzenie odbioru będzie się odbywało w oparciu o wystawioną kartę przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Rozlazłowska 7
Sochaczew 96-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.
ul. Rozlazłowska 7
Sochaczew 96-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się