„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wyśmierzyce”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wyśmierzyce, a także urządzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w tym:
a) każdej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych sprzed nieruchomości mieszkańców;
b) każdej ilości selektywnie zgromadzonych odpadów komunalnych sprzed nieruchomości miesz-kańców w podziale na następujące frakcje:
- papier i tektura wraz z opakowaniami wielomateriałowymi;
- szkło i opakowania szklane;
- metale i tworzywa sztuczne;
- odpady zielone i bioodpady;
c) odpady wielogabarytowe,
d) wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) popiół i żużel,
f) przeterminowane leki,
g) każdej ilości odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w miejscowości Wyśmierzyce, ul.16-go Stycznia.
Wykonawca zobowiązany jest do transport odebranych/zebranych odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów komunalnych ze: szkół, bibliotek, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wyśmierzyce.

2. Informacje związane z przedmiotem zamówienia.
a) powierzchnia Gminy Wyśmierzyce 10 431,00 ha,
b) liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Wyśmierzyce wynosi 2 848 osób (stan według ewi-dencji ludności na dzień 14 maja 2020 r.).
c) dane dotyczące odbioru odpadów, na podstawie złożonych deklaracji ( stan na dzień 13 maja 2020 r):
 liczba gospodarstw domowych na terenie gminy Wyśmierzyce – 721,
 liczba gospodarstw domowych, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – 721,
 liczba gospodarstw domowych letniskowych – 85.

3. Rodzaj, ilość, częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych.
a) wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich odpadów zgromadzonych w gospodarstwach objętych zamówieniem bez ograniczeń w zakresie ilości odpadów, w tym odpadów zgromadzonych w okresie od ostatniego odbioru w grudniu 2020 r. do pierwszego odbioru w styczniu 2021 r. Wykonawca odbiera odpady komunalne bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wyśmierzyce w ilości i częstotliwości zgodnie z tabelą nr 4.
4. Sposób realizacji usług
1) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) odbierania wszystkich wystawionych odpadów komunalnych, bez ograniczeń w zakresie ilości odpadów,
b) odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego, a w szczególności do:
– zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników (kontenerów, worków) w trakcie załadunku a także zabezpieczenia odpadów przed ich wysypaniem w trakcie transportu,
– natychmiastowego uprzątnięcia odpadów, w przypadku ich wysypania oraz usunięcia skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itp.),
c) przygotowania harmonogramu odbioru odpadów w formie kalendarza zawierającego elementy edukacji ekologicznej, tj. krótki opis sposobu segregacji odpadów, który uzgodniony zostanie
z Zamawiającym oraz do jego dystrybucji wśród mieszkańców, właścicieli nieruchomości przed dniem 01.12.2020 r. na 2021 rok oraz przed dniem 01.12.2021 r. na 2022 rok,
d) pierwsze dostarczenie worków przez Wykonawcę powinno nastąpić do 31 grudnia 2020 r. Wy-konawca zobowiązany jest do dostarczenia do 31 grudnia 2020 r. na każde gospodarstwo domowe, kompletu worków tj. 1 worek na metal i tworzywa sztuczne, 1 worek na szkło, 1 worek na papier, 1 worek na bioodpady,
e) Wykonawca zapewnia worki do segregacji odpadów na nowo powstałych nieruchomościach zamieszkałych, poprzez zapewnienie worków do odbioru w siedzibie Zamawiającego
f) terminowego odbioru i zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku, gdy odpady nie zostały odebrane w ustalonym dniu, Wykonawca jest zobowiązany odebrać odpady w dniu następnym lub niezwłocznie – w dniu następnym - po otrzymaniu reklamacji od Zamawiającego. Reklamacje będą przesyłane fax-em, pocztą elektroniczną lub pisemnie,
g) prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu wymaganej dokumentacji,
h) zapoznania się w terenie szczegółowo z trasą i miejscami odbioru odpadów,
i) informowania o przypadkach naruszenia obowiązku ciążącego na właścicielach nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji
do pisemnego poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości.
j) świadczenia usług w sposób ograniczający do minimum niedogodności dla mieszkańców
oraz utrudnienia w ruchu drogowym,
k) bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach.
2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia zgodnie z zapisami:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz.U. z 2019, poz. 701),
b) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U
z 2019 r. poz.2010),
c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
d) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.
z 2013 poz. 122),
e) uchwały Nr V/28/19 Rady Miejskiej z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie Gminy Wyśmierzyce,
f) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyśmierzyce,
g) Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami uchwalonego dnia 22 października 2012r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości podczas odbioru i transportu odpadów.
Wykonawca jest zobowiązany realizować usługę odbioru odpadów niezależnie od szczególnych uwarunkowań związanych z obsługiwaną nieruchomością, w tym również w sytuacji utrudnionego lub ograniczonego dojazdu, czy też dostępu do nieruchomości i położonych na niej pojemników czy worków oraz sposobu załadunku innego niż boczny lub tylny.

5. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego wymaganego
do realizacji zamówienia.
1). Urządzenia do gromadzenia odpadów:
a) Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
– pojemność – 120 l,
– materiał – folia polietylenowa LDPE,
– grubość – co najmniej 60 mikronów,
– kolory i nadruki:
 niebieski oznaczony napisem ,,Papier’’ z przeznaczeniem do zbierania papieru,
 żółty oznaczony napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne’’ z przeznaczeniem do zbierania metali
i tworzyw sztucznych,
 zielony oznaczony napisem ,,Szkło’’ z przeznaczeniem do zbierania szkła,
 brązowy oznaczony napisem ,,Bio’’ z przeznaczeniem do zbierania bioodpadów,
 czarny oznaczony napisem ,,Odpady komunalne” z przeznaczeniem do zbierania odpadów
zmieszanych.
b) Charakterystyka pojemników dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
– typowe pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 120l
– wyposażone w kółka,
– posiadające szczelnie zamykaną klapę,
– posiadające uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie.
2). Sprzęt techniczny:
– co najmniej dwa samochody specjalistyczne do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– co najmniej dwa samochody specjalistyczne do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych,
– jeden samochód do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
– jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych z terenów problemowych
(drogi wewnętrzne, wąskie uliczki, itp.).
3). Szczegółowe wymagania dla pojazdów oraz bazy magazynowo - transportowej:
a) Wymogi dotyczące pojazdów:
– pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą, adresem przedsiębiorcy i numerem jego telefonu.
– pojazdy powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego,
– na koniec każdego dnia świadczenia usług pojazdy powinny być opróżnione z odpadów
oraz parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej.
b) Wymogi dotyczące bazy magazynowo -transportowej:
– Wykonawca jest zobowiązany dysponować bazą magazynowo -transportową usytuowaną
na terenie gminy Wyśmierzyce, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Wyśmierzyce,
– przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający tytuł prawny do bazy magazynowo -transportowej na okres realizacji umowy,
– przez cały okres świadczenia usług baza magazynowo -transportowa musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
6. Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i od-zysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ogranicze-nia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w zakresie przed-miotu zamówienia dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieru-chomości zamieszkałych na terenie Gminy Wyśmierzyce.

7. Wyposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
7.1. W czasie trwania umowy Wykonawca prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wyśmierzyce przy ul. 16-go Stycznia (teren obok oczyszczalni ścieków). PSZOK jest własnością Gminy Wyśmierzyce. Teren jest ogrodzony, utwardzony, nie posiada wagi. Dla terenu, na którym usytuowany jest PSZOK, Rada Miejska w Wyśmierzycach nie podjęła uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
7.2 Prowadzenie PSZOK polega w szczególności na :
1) wyposażeniu PSZOK w odpowiednio oznakowane kontenery i pojemniki dla poszczególnych selektywnie gromadzonych odpadów:
a) kontenery otwarte typu KP7 - 7 szt. (na odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe),
b) kontenery zamknięte 1,1 m - 10 szt. ( papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, popiół i żużel, bioodpady, tekstylia i odzież, odpady niebezpieczne),
2) przyjmowanie wymienionych w ust. 7.3 poszczególnych rodzajów odpadów dostarczonych wyłącznie przez mieszkańców Gminy Wyśmierzyce po okazaniu dowodu uiszczania opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) zapewnieniu funkcjonowania PSZOK przez cały okres umowy - dwa razy w tygodniu - w każdą środę i sobotę od 11: 00 do 15:00
4) zapewnieniu osoby do obsługi PSZOK – Wykonawca zagwarantuje zatrudnienie osoby wskazanej przez Zamawiającego na warunkach nie gorszych niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,
5) utrzymaniu czystości i porządku na terenie PSZOK, które obejmuje w szczególności: zamiatanie, bieżące wskazywanie mieszkańcom odpowiednich kontenerów do segregacji, zapobieganie ich przeładowania, utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, odbiór odpadów i przekazanie do dalszej obróbki;
7.3. Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK;
- zużyte baterie i akumulatory;
- przeterminowane leki;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- odpady budowlane i rozbiórkowe;
- zużyte opony z samochodów osobowych;
- tekstylia i odzież;
- odpady zielone – trawa, liście i drobne gałęzie;
- popiół i żużel.
7.4. Pojemniki znajdujące się w PSZOK są opróżniane w zależności od tempa zapełnienia tych pojemników, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest opróżniać pojemniki po otrzymaniu zgłoszenia o ich zapełnieniu.

Kody CPV:
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90500000-2 Usługi związane z odpadami,
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami


8. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia
1) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) . Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków.
2) Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia
na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający.
3) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą raportów miesięcznych i obowiązkowo kart przekazania odpadów, które są podstawą do wypłaty należności za świadczone usługi (wzór raportu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ).
4) Zamawiający może odmówić całościowej lub częściowej zapłaty faktury w wypadku nie przedłożenia lub przedłożenia niekompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi.

9. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia
1) Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników na stanowiskach kierowców pojazdów odbierających odpady i ładowaczy odbierających odpady.
2) W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek można spełnić łącznie.
3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane ust. 1. czynności. W terminie 7 dni roboczych po podpisaniu umowy na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyśmierzyce Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji określonych zadań – lista winna zawierać imię i nazwisko, stanowisko pracownika i wymiar etatu zatrudnienia.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 75
Wyśmierzyce 26-811
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Wyśmierzyce
ul. Mickiewicza 75
Wyśmierzyce 26-811
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się