Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rokietnica oraz przyjętych w PSZOK”

» Opis zapytania

1. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, zebranych w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu gminy Rokietnica w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego przyjmowania odpadów będących przedmiotem zamówienia od podmiotu świadczącego usługę odbioru przedmiotowych odpadów na rzecz Gminy Rokietnica.
Zakres zamówienia obejmuje frakcję odpadów ulegających biodegradacji (dalej zwanych również bioodpadami) o kodzie 20 02 01 w szacunkowej ilości ilości 847,198 Mg.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zagospodarowanie rzeczywistej ilości bioodpadów, zebranych w ramach prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców oraz przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu gminy Rokietnica w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega, iż podane dane mają charakter szacunkowy, a ich ilość do odebrania może ostatecznie ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). Niezrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy, żądania wypłaty wynagrodzenia lub odszkodowania.
Zamawiający informuje Wykonawcę, iż bioodpady stanowiące odpady komunalne zebrane w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Rokietnica są zbierane w pojemnikach na odpady bez użycia worków.
Osoba przyjmująca odpady w imieniu Wykonawcy zobowiązana jest do weryfikacji zgodności rodzaju i kodu odpadów w momencie przyjmowania odpadów od Zamawiającego i potwierdzenia karty przekazania odpadu.
Ilekroć Zamawiający posługuje się kodami odpadów, należy przez to rozumieć kody zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10).
Wykonawca zobowiązany jest do :
a) zapewnienia, zgodnego z wymogami ustawy o odpadach zagospodarowania odpadów w procesach odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D);
b) postępowania z odpadami w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami;
c) zapewnienia instalacji komunalnej/instalacji komunalnych w której/których przetwarzanie segregowanych odpadów komunalnych nastąpi z uwzględnieniem zasady bliskości tj. z przestrzeganiem zasady, zgodnie z którą odpady muszą być przekazywane, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną techniką, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) lub technologią, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone,
d) zapewnienia instalacji komunalnej/instalacji komunalnych posiadających moce przerobowe pozwalające na zagospodarowanie ilości odpadów objętych niniejszym zamówieniem,
Zagospodarowanie odpadów zbieranych w instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa
w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny
z wymogami właściwych przepisów prawa, w tym ochrony środowiska, sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, przepisów prawa miejscowego,
a w szczególności:
a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy,
b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy,
c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Golęcińska 1
Rokietnica 62-090
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1
Rokietnica 62-090
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się