„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GÓZD ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GOŹDZIE OD 1 LIPCA 2020 R. DO 31 MARCA 2021 R.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gózd oraz
z PSZOK w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 marca 2021 roku w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego zużycia frakcji odpadów komunalnych, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 z załącznikami
i zmianami oraz przepisami obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gózd. Usługa obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów
z nieruchomości zamieszkałych w tym:

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Gózd, selektywnie zebranych w workach w odpowiednich kolorach
w terminach określonych w harmonogramie;
2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Goździe (zwanym dalej PSZOK);
3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktów Zbiórki Przeterminowanych Leków;
4) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktów Zbiórki Zużytych Baterii;
5) Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz.U.
z 2019 poz. 2010 ze zm.) tj.: przekazanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz.U z 2019 poz. 701 z późn. zm.);
6) Przekazanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej;
7) Wyposażenie wszystkich nieruchomości w worki na odpady i harmonogramy zbiórki odpadów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Radomska 7
Gózd 26-634
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Gózd
ul. Radomska 7
Gózd 26-634
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się