Bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających w Milanówku

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na: „Bieżącym utrzymaniu urządzeń odwadniających w Milanówku”, która obejmuje:
1) wykonanie czyszczenia:
a) wpustów deszczowych,
b) studni chłonnych,
c) studni osadnikowych,
d) rurociągów,
e) separatora substancji ropopochodnych.
2) Wykonanie przeglądu separatora substancji ropopochodnych.
3) Bieżące czyszczenie studzienek chłonnych i wpustów ulicznych będzie następowało według potrzeb, ponieważ w dużym stopniu jest to uzależnione od czynników atmosferycznych oraz stopnia zanieczyszczenia nawierzchni dróg.
4)Wykonawca po wykonaniu polecenia zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót
w celu dokonania komisyjnego odbioru i spisania protokołu.
5) Wykonawca po wykonaniu czyszczenia studni osadnikowych oraz separatora a także po jego przeglądzie najpóźniej w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu dokumenty zgodnie z obecnymi przepisami ochrony środowiska;
6) Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania min. Jednym samochodem WUKO przystosowanym do czyszczenia wpustów deszczowych, osadników piasku, studni chłonnych, studni rewizyjnych separatorów oraz rurociągów o średnicy od Ø160mm do Ø800mm.
7) Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania pełną kadrą umożliwiającą terminową realizację przedmiotu Umowy, w tym ciągłą obsługę pojazdu , przez cały czas realizowania przedmiotu umowy.
8) Zamawiający nie będzie uwzględniał nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy
z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza), jak również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą umową.
9) Personel Wykonawcy skierowany do realizacji przedmiotu umowy musi posiadać ubranie ochronne
z logo (nazwa) firmy Wykonawcy. W przypadku niespełnienia powyższego warunku przez Wykonawcę, Zamawiający będzie naliczał kary umowne za każdy dzień niespełnienia powyższego warunku.
10) Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą prace, odpowiedzialny będzie Wykonawca.
11) Wykonawca ma obowiązek stałego monitorowania prognozy pogody jak również stanu dróg gminnych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.
12) Wykonawca przez cały czas realizowania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie
do dysponowania środkami łączności takimi jak: telefon stacjonarny, telefon komórkowy, telefon fax. oraz pocztą internetową, dostępnymi całodobowo.
13) Wykonawca przystępujący do realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest posiadać niezbędne kwalifikacje i odpowiednie środki techniczne potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.
14) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością, zgodnie
z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego typu usług, zgodnie
z przepisami bhp i ppoż..
15) Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego przekazywania drugiej Stronie informacji, mających wpływ na realizację niniejszej Umowy, aby umożliwić drugiej Stronie podjęcie odpowiednich działań z zachowaniem należytej staranności.
16) Wymagania dotyczące stosunku pracy:
Zamawiający wymaga, a Wykonawca (podwykonawca) zobowiązuje się, iż zatrudni na umowę
o pracę w pełnym wymiarze (pełen etat/część etatu), zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osobę/-y na cały okres realizacji przedmiotu umowy. Na okoliczność powyższego Wykonawca (lub Podwykonawca), nie później niż przed zawarciem umowy z Zamawiającym, przekaże Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do realizacji w/w czynności ze wskazaniem imienia i nazwiska danych/-ej osób/-y oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). Osoba/y ta/te musi/muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca przed zawarciem umowy z Zamawiającym jak również na każde ewentualne żądanie Zamawiającego (w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi Zamawiającemu (do wglądu) dowody potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących wykonywania w/w czynności przez osobę/y zatrudnioną/-e na podstawie umów/-y o pracę.
- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał Podwykonawców do zatrudnienia wskazanych/-ej osób/-y na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz do dokumentowania
i przekładania stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do Podwykonawców;
- nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób/-y na podstawie umów/-y o pracę;
- Wszelkie szczegółowe warunki weryfikacji wypełnienia obowiązku określonego w pkt. 16 jak również sankcje z tytułu jego niewypełnienia lub zaistnienia uchybień w jego realizacji precyzują zapisy Wzoru umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 45
Milanówek 05-822
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
Milanówek 05-822
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się