Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elktrycznej dla obiektów zarządzanych przez Zakaład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. zo.o.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest ustalenie szczegółowych warunków kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., należących do następujących grup taryfowych: C11 – 53 obiektów, C12A – 1 obiekt, C21 – 3 obiekty, G11 – 11obiektów, B 21 – 1 obiekt.
Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego na energię elektryczną wynosi 908,326 MWh.

2. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2020 poz. 833), oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2019 poz. 503) a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623), taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.

3. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/-15%) w okresie dostawy wynosi 908,326 MWh, w tym:
1) dla grupy taryfowej C11 127,263 MWh
2) dla grupy taryfowej C12A:
- energia rozliczana w strefie szczytowej: 0,042 MWh
- energia rozliczana w strefie pozaszczytowej: 0,084 MWh
3) dla grupy taryfowej B21 443,897 MWh
4) dla grupy taryfowej C21 318,529 MWh
5) dla grupy taryfowej G11 18,511 MWh
5. Szczegółowo przedmiot zamówienia tj. punkty poboru opisane zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.
6. Wykonawca podejmie czynności i doprowadzi do zmiany kolejnego dostawcy energii elektrycznej i zmiany umowy dystrybucji dla punktów poboru opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ na podstawie udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa.
7. Nazwa i kod CPV dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych:
09310000-5 -Elektryczność
65310000-9 – Przesył energii elektrycznej.
8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego , do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem.
9. Zamawiający informuje , że dla wszystkich punków poboru energii elektrycznej objętych zamówieniem jest obecnie tylko jeden sprzedawca -Wykonawca.
10. Zamawiający informuje , że na wszystkie punktu poboru energii objęte zamówieniem posiada umowy dystrybucyjne i odpowiedni tytuł prawny do dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Łobżenicka
Mrocza 89-115
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.
ul. Łobżenicka
Mrocza 89-115
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się