ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY BARCIANY

» Opis zapytania

Zadanie A : Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb własnych i jednostek organizacyjnych Gminy Barciany. Zamówienie dotyczy 101 punktów poboru energii – budynków, lokali administracyjnych, urządzeń komunalnych i oświetlenia ulicznego rozmieszczonych w granicach administracyjnych Gminy. Szczegółowe zestawienie punktów poboru wraz z danymi technicznymi zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Zadanie B : Przeprowadzenie procedury zmiany dostawcy energii dla punktów, dla których proces zmiany Sprzedawcy następuje po raz pierwszy, obejmujące dokonanie w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczasowych umów, które tego będą wymagać, oraz przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do podpisu wszelkich dokumentów służących przeprowadzeniu tych zmian, z wyłączeniem umów dystrybucyjnych, których wystawienie stanowi obowiązek OSD.
Zadanie C : Przeprowadzenie procedury zmiany dostawcy energii dla punktów, dla których proces zmiany Sprzedawcy następuje po raz kolejny, obejmujące przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do podpisu wszelkich dokumentów służących przeprowadzeniu tych zmian.
Powyższy podział na zadania stanowi zestawienie powinności objętych zamówieniem i nie stanowi podziału zadania na części, co oznacza, że składający ofertę Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie wymienione zadania, do których się zobowiązuje, składając ofertę.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii w pełnym okresie zamówienia (18 miesięcy) wynosi 1.400.000 kWh, w tym:
- energia rozliczana całodobowo w grupie C11: 252.700 kWh
- energia w strefie szczytowej dla grupy C12a: 185.080 kWh
- energia w strefie pozaszczytowej dla grupy C12a: 539.420 kWh
- energia w strefie dziennej dla grupy C12b: 5.460 kWh
- energia w strefie nocnej dla grupy C12b: 9.660 kWh
- energia rozliczana całodobowo w grupie C21: 407.680 kWh
Razem 1.400.000 kWh

Natomiast ujęta w podanej wyżej ilości łącznej wielkość zużycia energii dla obiektów, dla których jest ona przeznaczana na oświetlenie uliczne, wynosi w tym okresie :

- energia rozliczana całodobowo w grupie C11: 22.634 kWh
co stanowi 8,957 % wolumenu zamówienia dla tej taryfy, oraz
- całość energii w strefie dziennej i nocnej dla grupy C12b.

Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie analogicznego okresu przeszłego i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii wynikającej z rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności z wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od zakładanych.
Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu poboru innemu właścicielowi. Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ przy założeniu, że łączny skutek wprowadzenia tych punktów nie spowoduje wzrostu wolumenu sprzedaży o ilość większą, niż 10% wielkości szacunkowej.
Przyłączenie dodatkowych punktów poboru będzie możliwe wyłącznie w tych taryfach, dla których zostały zaproponowane stawki w przetargu. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według tej samej stawki rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu, a końcem okresu umowy zawieranej dla takiego punktu będzie ostateczny termin zakończenia dostaw, określony w przetargu. Gdyby dla nowych punktów okazało się niemożliwe przyłączenie zgodnie z zaoferowanymi w przetargu taryfami, Zamawiający nie będzie wymagał objęcia ich zakresem rozszerzenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.06.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Szkolna 3
Barciany 11-410
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Barciany
ul. Szkolna 3
Barciany 11-410
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się