Sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego Kat. I oraz Kat. II z dopuszczeniem podziału na 2 części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego odbioru z siedziby Zamawiającego, transportu i utylizacji odpadów weterynaryjnych, medycznych i pochodzenia zwierzęcego Kat I i Kat II.
1. Świadczenie usługi odbywać się ma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie RP, tj.:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm.);
 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1403;
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923);
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów – wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020., poz. 150);
 Klasyfikacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973)
Na podstawie art. 29.3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie odbioru i ważenia odpadów - o ile tych czynności nie wykonuje osobiście.
Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (np. Wykonawca nie posiada własnej Spalarni).
Część 1. sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów KAT I - produkty pochodzenia zwierzęcego (zwłoki zwierząt laboratoryjnych),
Część 2. sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów KAT II - Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (ściółka po zwierzętach laboratoryjnych) oraz Dzierżawa 120 szt. rocznie 240 L pojemników na odpady dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

2. wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90513300-9 Usługi spalania odpadów,
90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów,
90512000-9 Usługa transportu odpadów,
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady.
Wymienione ww. kody CPV dotyczą części 1 i 2 wniosku przetargowego
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (Część 1 lub Część 2 ) zamówienia oraz jednej oferty łączonej (Część 1 i Część 2) zamówienia.
4. Odbiór odpadów będzie następował na podstawie Dokumentu Handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych wystawianego przez Wykonawcę w dniu odbioru odpadów Kat. I i Kat II.
5. Odbiór i transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem odpadów z placówki Zamawiającego będzie dokonany specjalistycznym środkiem transportu wyposażonymi w legalizowaną wagę, o ładowności zapewniającej systematyczny odbiór odpadów od Zamawiającego. Odbiór i transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454).
6. Wywóz odpadów od Zamawiającego nie może odbywać się rzadziej niż trzy razy w tygodniu, tj. poniedziałek, środa, piątek. Zaoferowanie odbioru cztery (PN, ŚR, CZW, PT) lub pięć (PN, WT, ŚR, CZW, PT) razy w tygodniu jest jednym z kryteriów oceny ofert. Odbiór odpadów będzie realizowany w dni robocze, w godzinach od 8:30 do 15:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
7. Szacunkowa ilość odpadów KAT I i KAT II - 40 000 kg/rocznie.
8. Wywóz odpadów Część 1 i 2 od Zleceniodawcy powinien odbywać się po wcześniejszym ustaleniu między Zleceniodawcą a Wykonawcą.
9. Wykonawca zgodnie z art. 94 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), zobowiązany jest do wydania dokumentu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.01.2014 r. potwierdzającego unieszkodliwienie, w ciągu jednego miesiąca, odpadów medycznych dołączonego do faktury.
10. Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwiania odpadów KAT I i KAT II na terenie województwa mazowieckiego. Dopuszcza się unieszkodliwianie odpadów KAT I i KAT II terenie województwa innego niż mazowieckie, w najbliżej położonej spalarni (przestrzeganie zasady bliskości) w przypadku, gdy na terenie województwa mazowieckiego Wykonawca nie ma spalarni lub moce przerobowe nie są wystarczające.
11. Zamawiający będzie punktował Wykonawców, którzy zaoferują wykonanie obu części zamówienia, gdyż jest to korzystne rozwiązanie ze względów organizacyjnych i logistycznych, np.: umówienie transportu do wywozu wszystkich odpadów w jednym czasie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Pasteura 3
Warszawa 02-093
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały izolacyjne
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
ul. Pasteura 3
Warszawa 02-093
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się