dostawa warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 w okresie do 30.09.2020r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.09.2019 roku.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie w miesiącach: lipiec - wrzesień.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji tj. prawa do jednostronnego zmniejszenia dostawy przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku nr 5 do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia może być pomniejszony do 10 % ogólnej wartości przedmiotu tj. zostanie zrealizowany w min. 90%.

2. Warunki dodatkowe:
a) Podana cena brutto na realizację całego zamówienia określonego w załączniku nr 5 do SIWZ winna uwzględniać wszelkie rabaty i upusty zastosowane dla Zamawiającego. Podana przez Wykonawcę cena brutto będzie traktowana przy ocenie ofert jako cena ostateczna.
b) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wraz z rozładunkiem do magazynu Zamawiającego zamówiony towar świeży, I gatunku, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do spożycia, z nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania - w tym szczególnie towar spełniający wymogi Polskiej Normy, wymogi określone w ustawie z 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1252 z późn. zm.) oraz zgodny z ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2178 z późn. zm).
Każdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: nazwa towaru, nazwa producenta, termin przydatności do spożycia.
c) Koszty transportu i rozładunku obciążają Wykonawcę.
d) Transport art. spożywczych wykonywany będzie środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne.
e) Wykonawca realizuje dostawy w zamówieniach częściowych, określonych przez Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy telefonicznie, faksem, mailem najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.
f) Od momentu dostawy towaru do magazynu Zamawiającego koszty w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia (koszty przechowywania, koszty przetworzenia) są kosztami Zamawiającego, jednakowymi dla wszystkich Wykonawców.
g) Ofertę sporządza się w języku polskim (łącznie z wymaganymi dokumentami), z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
h) Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w załączniku nr 5 są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości poszczególnego asortymentu (ilości poszczególnego towaru) objętego umową wg. potrzeb Zamawiającego.
j) Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Kluzeka 6
Kraków 31-222
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Kluzeka 6
Kraków 31-222
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się