03910 - Wykonanie nasadzeń zieleni we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach nasadzeń wyrównawczych za wycinkę zieleni na zadaniu „Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zrealizowaniu nasadzeń kompensujących za wycinkę zieleni w rejonie ulic Fieldorfa, Brodzkiej oraz ul. Koziej. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na podstawie dokumentacji Zamawiającego: - Projekt zieleni kompensacyjnej przy ul. Fieldorfa - sporządzony przez firmę BBKS – Projekt Sp. z o.o (listopad 2017). - Projekt zieleni kompensacyjnej na działce 48/1 AM-8 Obręb Maślice - sporządzony przez firmę BBKS – Projekt Sp. z o.o (listopad 2017). - Projekt zieleni kompensacyjnej przy łączniku ul. Brodzkiej do ronda w kierunku byłego wysypiska śmieci- sporządzony przez firmę BBKS – Projekt Sp. z o.o (listopad 2017). 2. W ramach zamówienia Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do sporządzenia: a) jeżeli zajdzie taka potrzeba, projektu Organizacji Ruchu Zastępczego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń potrzebnych do wdrożenia organizacji ruchu na czas wykonywania wszystkich robót objętych niniejszym zamówieniem, b) inwentaryzacji istniejącego majątku drogowego. 3. W zakresie prac wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego należy w szczególności: a) przejąć teren od Zamawiającego; b) w razie konieczności wdrążyć i utrzymywać organizację ruchu zastępczego zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem ORZ; c) wykonać prace ziemne przygotowawcze; d) odchwaścić teren; e) dokonać nasadzeń roślinności zgodnie z otrzymanym projektem; f) zapewnić stały nadzór specjalisty ogrodnika oraz pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu prac; g) uporządkować teren po robotach wszystkich branży; h) wykonać wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych; i) opracować i przekazać Zamawiającemu operat kolaudacyjny wraz z zatwierdzoną w Katastrze mapą zasadniczą powykonawczą. 4. W zakresie czynności pielęgnacyjnych w 3 letnim okresie pielęgnacyjnym należy przewidzieć: a) każdorazowe uzyskiwanie wymaganych zgód od zarządcy drogi na wejście w teren pasa drogowego celem wykonania czynności pielęgnacyjnych; b) wykonywanie wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z założeniami opracowania Wykonawcy; c) prowadzenie na bieżąco dziennika pielęgnacji i udostępnianie go do wglądu Zamawiającemu na każde żądanie; d) udział w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego e) dokonywanie wszelkich czynności wskazanych w protokołach z przeglądów okresowych w okresie pielęgnacji 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław 50-059
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław 50-059
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się