Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2020 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni polegającej na: wycince drzew, podcince suchych gałęzi drzew, utylizacji wyciętych gałęzi wraz z wywozem, mechanicznym (obustronnym) koszeniu poboczy, awaryjnym sprzątnięciu wywrotów wraz z utylizacją i wywozem w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2020 roku.
2. Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 6 części/zadań:
1) Zadanie nr 1 - wycinka drzew w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2020 roku:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wycinki,
- wycinka drzew przy użyciu podnośnika lub wycinka drzew bez użycia podnośnika,
- wywóz transportem własnym Wykonawcy pozyskanego odpłatnie drewna na rzecz Wykonawcy,
- odtransportowanie sprzętu i narzędzi,
- oczyszczenie terenu po wycince drzew,
- zabezpieczenie miejsca wycinki zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu
drogowym (sporządzenie na własny koszt i przestrzeganie sporządzonego projektu
organizacji ruchu na czas wykonywanej usługi).
Usuniecie drzewa powinno odbywać się jak najniżej podłoża. Po wykonaniu obcięcia gałęzi wywóz drzew i transport na miejsce składowania winien odbywać się na koszt i staraniem Wykonawcy prac. Wycinkę drzew należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków.
UWAGA:
Drzewa rosnące w pasie drogowym stanowią własność zarządcy drogi tj. Zarządu Powiatu Gdańskiego. W związku z powyższym – zgodnie z Uchwałą nr 340/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 22.12.2009 r. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za pozyskane drewno z wycinki drzew kwotę wyliczoną wg stawki 40,00 zł za metr przestrzenny.

2) Zadanie nr 2 - podcinka suchych gałęzi drzew w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2020 roku:

- roboty przygotowawcze,
- dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wykonywanej usługi,
- usunięcie gałęzi, konarów drzew uszkodzonych, uschniętych, złamanych znajdujących się w skrajni drogowej,
- usunięcie i odwiezienie transportem własnym Wykonawcy uzyskanych na rzecz Wykonawcy gałęzi i konarów,
- odtransportowanie sprzętu i narzędzi,
- oczyszczenie terenu po wykonaniu usługi,
- zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ruchu drogowym (sporządzenie na własny koszt i przestrzeganie sporządzonego
projektu organizacji ruchu na czas wykonywanej usługi).
Podcinka suchych gałęzi drzew ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze należą drzewa tworzące z konarami łącznie z liśćmi prześwit mniejszy niż 4,5 mb w pionie i mniejszy niż szerokość jezdni w poziomie. Dlatego celem zapewnienia prawidłowej widoczności na drodze należy dokonać podcinki drzew tak aby zachować skrajnię pionową wynoszącą 4,5 mb powiększoną o 1,0 mb i skrajnię poziomą (jezdnia + obustronne pobocze) również powiększoną o 1,0 mb. Gałęzie i konary drzew należy kruszyć rębarkami w miejscu pielęgnacji, a wióry zagospodarować we własnym zakresie.

3) Zadanie nr 3 – utylizacja wyciętych gałęzi wraz z wywozem w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2020 roku:

- roboty przygotowawcze,
- dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wykonywanej usługi,
- rozdrabniania gałęzi do grubości 20 cm średnicy,
- usunięcie (uprzątnięcie) /odwiezienie transportem własnym Wykonawcy zmielonych (przekruszonych) konarów, krzewów i gałęzi,
- odtransportowanie sprzętu i narzędzi,
- zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym (sporządzenie na własny koszt i przestrzeganie sporządzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywanej usługi).

UWAGA:
Warunkiem zaliczenia godzin jest każdorazowe przystąpienie do rozpoczęcia i zakończenia prac poprzez powiadomienie telefoniczne Zamawiającego.

4) Zadanie nr 4 – mechaniczne (obustronne) koszenie poboczy w pasach dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2020 roku (obwód nr 1):

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje obwód nr 1 – trzykrotne, obustronne koszenie poboczy dróg powiatowych na szerokości 1,3 m, długości 90,5 km położonych na zachód od drogi krajowej nr 1 w terminach:

I koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 235.300 m² poboczy dróg, jednak nie później niż do 15.06.2020 r.
II koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 235.300 m² poboczy dróg, jednak nie później niż do 28.07.2020 r.
III koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 235.300 m² poboczy dróg, jednak nie później niż do 25.09.2020 r.
Zakres prac przy realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) roboty przygotowawcze (Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia, najlepiej wczesną wiosną. Do prac tych zalicza się:
- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,
- wygrabienie liści, które spadły z drzew,
- rozgarnięcie kretowisk,
- wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko publiczne lub składowiska własne.)
b) dostawę i pracę sprzętu do koszenia w miejscu koszenia,
c) koszenie poboczy,
d) odtransportowanie sprzętu.

5) Zadanie nr 5 – mechaniczne (obustronne) koszenie poboczy w pasach dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2020 roku (obwód nr 2):

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje obwód nr 2 – czterokrotne, obustronne koszenie poboczy dróg powiatowych na szerokości 1,3 m, długości 92,6 km położonych na wschód od drogi krajowej nr 1 w terminach:

I koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 240.760 m² poboczy dróg, jednak nie później niż do 15.06.2020 r.
II koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 240.760 m² poboczy dróg, jednak nie później niż do 28.07.2020 r.
III koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 240.760 m² poboczy dróg, jednak nie później niż do 27.08.2020 r.
IV koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 240.760 m² poboczy dróg, jednak nie później niż do 25.09.2020 r.

Zakres prac przy realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) roboty przygotowawcze (Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia, najlepiej wczesną wiosną. Do prac tych zalicza się:
- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,
- wygrabienie liści, które spadły z drzew,
- rozgarnięcie kretowisk,
- wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko publiczne lub składowiska własne.)
b) dostawę i pracę sprzętu do koszenia w miejscu koszenia,
c) koszenie poboczy,
d) odtransportowanie sprzętu.

Wysokość trawy na poboczach po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

6) Zadanie nr 6 - awaryjne sprzątnięcie wywrotów wraz z utylizacją i wywozem w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
- przyjęcie zgłoszenia o przewróconym drzewie,
- dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca usunięcia wywrotu,
- usunięcie przewróconego drzewa wraz z karpiną,
- rozdrabnianie gałęzi,
- usunięcie (uprzątnięcie)/odwiezienie transportem własnym Wykonawcy zmielonych (przekruszonych) konarów i gałęzi,
- oczyszczenie terenu po wycince, zasypanie i wyrównanie dołu po usuniętej karpinie,
- odtransportowanie sprzętu.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ oraz wykaz dróg powiatowych - załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/ podwykonawcom, zgodnie z art. 36a ust.1 Ustawy.
5. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/podwykonawców, w oparciu o art. 36b ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji na temat części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
6. Usługi z zakresu przedmiotu zamówienia klasyfikuje się wg PKWiU pod numerem 81.30.10.0 „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”. W związku z powyższym, usługi objęte niniejszym zamówieniem objęte są 8 % stawką podatku VAT.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania określone w ust. 2 pkt. 1- 6 SIWZ.
8. Dla poszczególnych zadań, należy złożyć odrębne formularze ofertowe (wzór załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F do SIWZ).
9. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie należy złożyć odrębne oferty z pełnym kompletem dokumentów dla każdego z zadań.
10. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany będzie odrębnie dla każdego z zadań.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się