Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich

» Opis zapytania

3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich i przewiduje:
1. Wykonanie ogrodzenia wydzielającego strefę kibiców od boiska. Ogrodzenie
z prefabrykowanych paneli systemowych wysokości 1,20 m na słupkach stalowych z profili zamkniętych 60/40/2 mm o rozstawie max. 2,50 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych; panele ogrodzeniowe z drutu o średnicy min. 4 mm ocynkowane i powlekane w kolorze zielonym. Słupki ogrodzeniowe systemowe z profili zamkniętych 60/40/2 mm cynkowane ogniowo i pomalowane poliestrowym lakierem proszkowym; wszystkie słupki ogrodzeniowe zamknięte od góry systemowymi zatyczkami pcv; wszystkie elementy złączeniowe
ze sali nierdzewnej kl. A2.
2. Wykonanie grodzenia boiska. Ogrodzenie z prefabrykowanych paneli systemowych wysokości 1,80 m na słupkach stalowych z profili zamkniętych 60/40/2 mm o rozstawie max. 2,50 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych; panele ogrodzeniowe z drutu o średnicy min. 4 mm ocynkowane i pomalowane w kolorze zielonym. Słupki ogrodzeniowe systemowe z profili zamkniętych 60/40/2 mm cynkowane ogniowo i pomalowane poliestrowym lakierem proszkowym; wszystkie słupki ogrodzeniowe zamknięte od góry systemowymi zatyczkami
pcv; wszystkie elementy złączeniowe ze sali nierdzewnej kl. A2.
3. Montaż betonowych cokołów ogrodzeniowych prefabrykowanych systemowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej osadzone w kształtkach prefabrykowanych systemowych osadzonych u podstawy słupków.
4. Montaż furtek szerokości 1,20 m i wysokości 1,80 m w kolorze żółtym; ramy furtek z profili zamkniętych 40/30/2 mm z wypełnieniem z systemowych paneli ogrodzeniowych - jak ogrodzenie; każda furtka z zamknięciem na zamek patentowy; słupki furtek z profili zamkniętych 80/80/3 mm cynkowane ogniowo i pomalowane poliestrowym lakierem proszkowym zamknięte od góry systemowymi zatyczkami pcv; wszystkie elementy złączeniowe ze sali nierdzewnej kl. A2.
5. Montaż bram rozwieralnych dwuskrzydłowych szerokości w świetle 4,0 m i wysokości 1,80 m w kolorze żółtym; ramy bram z profili zamkniętych 60/40/2 mm z wypełnieniem
z systemowych paneli ogrodzeniowych - jak ogrodzenie; każda brama z zamknięciem
na kłódkę, blokadą skrzydeł i zasuwami przy otwarciu oraz mechanizmem zamykania
na kłódkę; słupki bramowe z profili zamkniętych 140/140/4 mm cynkowane ogniowo
i pomalowane poliestrowym lakierem proszkowym zamknięte od góry systemowymi zatyczkami pcv; wszystkie elementy złączeniowe ze sali nierdzewnej kl. A2.
6. Montaż piłkochwytu z siatki na słupkach z kształtowników stalowych 100x100 mm o rozstawie 3.0 m i wysokości 6.0 m.
Słupki z profili zamkniętych cynkowane ogniowo i pomalowane poliestrowym lakierem proszkowym zamknięte od góry systemowymi zatyczkami pcv; wszystkie elementy złączeniowe ze sali nierdzewnej kl. A2. Siatka ze sznurka polipropylenowego grubości 5 mm o oczkach 12x12 cm.
7. Wywóz urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – grunt kat. III
wraz z kosztami składowania.
8. Uporządkowanie terenu.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z:
1) specyfikacją istotnych warunków zamówienia opracowaną dla potrzeb niniejszego zamówienia,
2) szczegółową specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót,
3) obowiązującymi przepisami i normami, w tym: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215).
4) sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
Zamawiający udostępnia przedmiar robót jako element pomocniczy do wyceny oferty.
Uwagi:
1) wszystkie nazwy własne podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych należy traktować jako określenie standardu urządzeń, materiałów i rozwiązań technicznych. Parametry techniczno-eksploatacyjne zastosowanych urządzeń i materiałów powinny być co najmniej takie, jak pokazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
2) przed złożeniem oferty można zapoznać się z obiektem objętym przedmiotem zamówienia
w celu sporządzenia należytej wyceny,
3) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne
do przygotowania oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe, w gatunku pierwszym i posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu).
Na roboty objęte zadaniem Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy, licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót.
3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: wykonanie robót ogrodzeniowych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).
Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.
3.3 Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.
3.4 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w siwz i ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Stanisława Dubois 3
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
ul. Stanisława Dubois 3
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się