Dostawa i montaż wraz z instalacją aparatu RTG dla Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż wraz z instalacją aparatu RTG dla Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ – Oferta Cenowa, Załącznikiem Nr 2 do SIWZ określającym dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz parametrami techniczno-funkcjonalnymi sprzętu.

Zamówienie obejmuje również:

1) transport sprzętu medycznego do miejsca przeznaczenia,
2) demontaż istniejącego urządzenia wraz z dostarczeniem dokumentu potwierdzającego przekazanie go do utylizacji,.
3) montaż i instalację zgodnie opisem zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ,
4) instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu medycznego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone wystawieniem stosownych zaświadczeń,
5) przekazanie sprzętu medycznego wraz z atestami, certyfikatami,
6) uzyskanie dla Zamawiającego niezbędnych zezwoleń na użytkowanie przedmiotu zamówienia, w tym zezwolenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie na stosowanie przedmiotu zamówienia,
7) uruchomienie przedmiotu zamówienia, które Zamawiający rozumie jako możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia zakończone podpisaniem „Protokołu uruchomienia”
8) Minimum 24-miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego”, w ramach których Wykonawca, zgodnie z ofertą, zapewnia sprawność sprzętu medycznego, w tym:
a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,
b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu medycznego,
c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu medycznego, w przypadku napraw gwarancyjnych,
e) zapewnienia, że łączna niesprawność sprzętu medycznego (w przypadku awarii) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych, przy czym niesprawność to brak sprawności sprzętu medycznego uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem,
9) dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu medycznego, z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2019.

Wspólny Słownik Zamówień:
33111000 – 1 – aparatura rentgenowska
50421000 – 2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia

Realizacji zamówienia- montaż i uruchomienie – do dnia 15.09.2020 r., w tym:

- zakup i dostarczenie aparatu RTG, montaż w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia 31.08.2020 r., zakończona podpisaniem przez umocowane strony Protokołu Odbioru – w tym zakresie.
- pozostałe elementy przedmiotu zamówienia w tym instalacja, uruchomienie, przekazanie sprzętu wraz z atestami, certyfikatami, instruktaż personelu po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem Protokołu Uruchomienia, w terminie do 15.09.2020 r.

Miejsce dostarczenia
Mościckie Centrum Medyczne w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów, loco pracownia RTG

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
• kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
• sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
• zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 dostawami aparatu RTG)
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:
a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dostarczy:
a) opis sprzętu medycznego foldery, fotografie, katalogi – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem każdego parametru w katalogu/opisie.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 poz.369 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.
2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Parametry techniczno-funkcjonalne sprzętu.
3. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek wykluczenia - Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.
5. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Wypełniona i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiąca Załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowiąca Załącznik Nr 7 do SIWZ.
8. Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju.
9. Informacja o serwisie gwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego, nr telefonu i faxu do kontaktów zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 175 , z późn. zm.). Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta na serwis co najmniej aparatu RTG, skanera CR, konsoli CR, oprogramowania archiwizującego ze stacją opisową.
10. Wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę zaoferowanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz.175 , z późn. zm).PROCEDURA ODWRÓCONA: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Kwiatkowskiego 15
Tarnów 33-101
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.
Kwiatkowskiego 15
Tarnów 33-101
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się