ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA RYS. ZTGD000539 ABB TURBINA TK225

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty z uwzględnieniem maksymalnych upustów cenowych w kolejnej rundzie postępowania na dostawę:

1. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA RYS. ZTGD000539 ABB TURBINA TK225 - 2szt
W załączeniu zdjęcia zaworu.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu oraz potwierdzające, iż oferowany produkt posiada takie same wymiary, przyłącza i parametry techniczne jak produkt oryginalny, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania jest nie gorsza niż wskazanego produktu oryginalnego (załącznik nr 1 w zakładce Dokumenty).
- opis oferowanego produktu równoważnego i dokumentację (rysunek)potwierdzający zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne wg Incoterms 2020,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy,
• gwarancja – gwarancja minimalna 12 miesięcy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy - (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę tygodni od dnia otrzymania zamówienia)
•numer rachunku bankowego (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać numer rachunku bankowego na który dokonywane będą płatności).
• rodzaj produktu (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać rodzaj produktu na jaki składana jest oferta oryginalny/równoważny).
• Wymagane dokumenty: świadectwo jakości producenta.
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo.

• Kryterium oceny ofert: 100% cena.
W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
– cenę produktu,
– cenę transportu,
– cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
– inne składniki ceny /np. pakowanie, koszty logistyczne itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
• W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.05.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Armatura

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się