Udzielenie Gminie Kęsowo kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.073.962,04 zł (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 04/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu gminy.
2. Spłata rat kapitałowych następować będzie w okresach kwartalnych, na 25 dzień ostatniego miesiąca kwartału, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty rat. W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed datą płatności.
3. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, na 25 dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed datą płatności.
3. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M (z marżą dla wykonawcy). Marża banku wiążąca w całym okresie kredytowania. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych. Dla celów ofertowych, w celu obliczenia odsetek należy przyjąć stawkę WIBOR 1M opublikowaną w dniu 13 marca 2020 r. w serwisie internetowym wyborcza.biz (http://wyborcza.biz/Waluty/0,111977,9257479, Statystyki, WIBID_WIBOR.html?disableRedirects=true).
4. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych: w terminie maksymalnym 5 dni roboczych od dnia wystąpienia Zamawiające z wnioskiem o jednorazowe uruchomienie środków finansowych (orientacyjna data zawarcia umowy planowana jest do 22.05.2020 r. przy czym określenie dokładnego terminu nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od zamawiającego, a związanych z procedurą postępowania przetargowego przewidzianego przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych). Planowany okres uruchomienia kredytu to II kwartał 2020 r.
5. Ustala się następujące kwoty spłaty kredytu:
l.p. Data Kwota kredytu
1 2025 138.264,22
2 2026 138.264,13
2 2027 138.264,13
4 2028 138.264,13
5 2029 138.264,13
6 2030 138.264,13
7 2031 138.264,13
8 2032 138.264,13
9 2033 138.264,13
10 2034 138.264,13
11 2035 138.264,13
12 2036 138.264,13
13 2037 138.264,13
14 2038 138.264,13
15 2039 138.264,13

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.05.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Główna 11
Kęsowo 89-506
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Kęsowo
ul. Główna 11
Kęsowo 89-506
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się