Odbiór, transport, zagospodarowanie i przekazanie do dalszej utylizacji/unieszkodliwienie odpadów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, zagospodarowaniu i przekazaniu do dalszej utylizacji odpadów ze wskazanych lokalizacji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5 i 5a do SIWZ.
3. Sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).
4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
4.1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzule społeczne. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, których czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) realizujące bezpośrednio zamówienie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dotyczy całego okresu wykonywania zamówienia i osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Przez okres wykonywania zamówienia Zamawiający rozumie czas od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy do końca dnia jej obowiązywania. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie Zamawiający ma na myśli osoby fizycznie wykonujące bezpośrednio czynności objęte zakresem zamówienia, a wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy na rzecz Wykonawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Geodetów 1
Rzeszów 35-959
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
Rzeszów 35-959
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się