Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Grabowskiego w Olsztynie”.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Potwierdzenie sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia (Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach na rzecz Urzędu Skarbowego i ZUS. Proszę załączyć skan podpisanego oświadczenia.)
Termin realizacji (6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)
Projektanci realizujący przedmiot zamówienia muszą posiadać wymagane ustawą „Prawo Budowlane” uprawnienia budowlane do projektowania w swoim zakresie zgodne z obowiązującymi przepisami (Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych dla Projektantów. Proszę załączyć skany posiadanych uprawnień budowlanych i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.)
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie projektowania (Proszę załączyć skan zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS)
Doświadczenie zawodowe (O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej trzy zamówienia, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie zurbanizowanym (miasta, osiedla mieszkaniowe) o długości minimum 100 m. Proszę załączyć wykaz wykonanych prac projektowych zrealizowanych przez Oferenta z podaniem ich wartości, przedmiotu, długości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których projekty zostały wykonane z potwierdzeniem, że zlecone prace zostały wykonane prawidłowo.)
Wzór umowy (Proszę potwierdzić zapoznanie się z treścią wzoru umowy wpisując "Akceptuję".)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się