Remont korytarzy na parterze i I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

» Opis zapytania

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac polegających na remoncie korytarzy:
1) Parter -położenie posadzki żywicznej na korytarzu o powierzchni - 370,73 m2,
na schodach - 67,71 m2, wykonanie cokolika - 176,13 m, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi po wcześniejszym przygotowaniu podłoża - 893,571 m2, wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami - 32 szt., likwidacja naświetli w ścianach - 6,48 m2, zamurowanie otworów w ścianach po naświetlach - 5,30 m3, montaż odbojnic drewnianych - 222,38 m, obsadzenie podokienników
z konglomeratu - 4 szt., malowanie farbą olejna grzejników - 12,64 m2, wykonanie wycieraczek na obuwie - 4 szt., wykonanie ścianki ppoż. - 5,40 m2 i malowanie drzwi ppoż. (farbą ogniochronną) - 28,35 m2;
2) I piętro - ułożenie posadzki z wykładzin tekstylnych w różnych kolorach razem - 280,49 m2, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną po wcześniejszym przygotowaniu podłoża - 800,26 m2, likwidacja naświetli w ścianach - 5,40 m2, zamurowanie otworów w ścianach po naświetlach - 4,75 m3, wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami - 26 szt., montaż odbojnic drewnianych - 171,54 m, obsadzenie podokienników z konglomeratu - 2 szt., malowanie farbą olejną grzejników - 2 szt., wykonanie ścianki ppoż.-5,40 m2 i malowanie drzwi ppoż. (farbą ogniochronną) - 28,35 m2;
3) Klatka schodowa - położenie posadzki żywicznej z cokołami - 51,41 m2, na schodach - 78,62 m2, malowanie farbami emulsyjnymi po przygotowaniu podłoża ścian i sufitów - 41,16 m2, malowanie po przygotowaniu podłoża ścian i sufitów - 98,94 m2, (klatka wewnętrzna), obsadzenie podokienników z konglomeratu - 6 szt., malowanie farbą olejną grzejników - 9,12 m2, malowanie farbą olejną balustrady - 17,49 m2.
4) Pomieszczenie socjalne ochrony - malowanie sufitu farbą emulsyjną - 20,89 m2, malowanie ścian farbą lateksową - 69,65 m2, malowanie grzejników farbą olejną - 0,90 m2, położenie posadzki z wykładziny tekstylnej - 20,89 m2, obsadzenie podokienników z konglomeratu - 2 szt., wymiana stolarki drewnianej na ściankę aluminiową
wraz z drzwiami i oknem podawczym przesuwnym - 4,68 m2;
W ramach przedmiotu zamówienia będą wykonywane w szczególności następujące rodzaje prac:
1) roboty malarskie;
2) roboty tynkarskie;
3) roboty związane z wymianą wykładzin ściennych i podłogowych;
4) roboty w zakresie stolarki drzwiowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które
są załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowią integralną jej część. Powyższe dokumenty udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia min. 36 miesięcy gwarancji jakości oraz 60 miesięcy rękojmi licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
Zawarta umowa będzie stanowiła dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego; gwarancja jakości Wykonawcy udzielana w tym zakresie jest niezależna od gwarancji udzielanych przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli itp.).
I. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT.
Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy przy uwzględnieniu założeń Zamawiającego dotyczących terminów, zakresu i wartości wykonywanych prac, który przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów pierwszego gatunku, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy, Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.).
Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120 poz. 1126).
Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie prace, które
są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Miejsce wykonania prac musi być zabezpieczone i oznakowane.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy w tym za zabezpieczenie terenu budowy przed negatywnym oddziaływaniem realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia na warunki bhp.
Należy systematycznie utrzymywać porządek na terenie prowadzonych robót, składować materiały i sprzęt w należytym porządku i w wyznaczonym miejscu, a po zakończeniu prac uporządkować miejsce wykonywania robót.
Wykonawca będzie wykonywał prace po godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do środy od godz. 15:30 do 6:00 oraz od czwartku do piątku od 17:00 do 6:00. Istnieje możliwość prowadzenia prac w innych godzinach oraz w sobotę i niedzielę wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy jest zobowiązany do utylizacji gruzu i innych odpadów, w miejscu organizowanego składowania odpadów zgodnie
z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę przy pomocy Podwykonawcy/ów, za zgodą Zamawiającego.
Na żądanie Zamawiającego, przed zawarciem umowy z Podwykonawca/ami Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji Zamawiającemu dotyczących Podwykonawcy/ów.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania bądź zaniechania Podwykonawcy jak i za własne działania bądź zaniechania.
W pozycjach, w których opis przedmiotu zamówienia zawiera nazwę, można stosować przedmioty równoważne, które odpowiadają tym samym normom i spełniają te same zadania funkcjonalno-użytkowe, co przedmioty wymienione w opisie. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić,
że są one równoważne.
II. WYMÓG WYNIKAJĄCY Z ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP.
1.Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w zakresie rodzajów prac objętych przedmiarami robót tj. osoby bezpośrednio wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu pracowników, będzie traktowane jako odmowa zawarcia umowy.
3.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz z zakresem obowiązków (jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych tj. bez adresów i numerów PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Zasadnym jest, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do wyceny oferty. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i miejsca wykonywanych prac. W celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca skontaktuje się z Kierownikiem Referatu Administracyjno-Gospodarczego Panem Radomiłem Beltem – tel. 52 3592260.
III. ROZLICZENIE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia. Przewiduje się płatność częściową za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie jednej faktury częściowej do kwoty 300 000,00 zł brutto i faktury końcowej. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowego odbioru robót.
Zamawiający zapłaci należności w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej przez Strony umowy faktury VAT.
Do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy art. 632 Kodeksu cywilnego.
Zamawiający uzna zamówienie za wykonane prawidłowo, jeżeli przedmiot zamówienia będzie odebrany bez usterek i spełniał będzie warunki jego przeznaczenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

aleja Ratuszowa 38
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Inowrocławski
aleja Ratuszowa 38
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się