Zaprojektuj i wybuduj plac zabaw w Kleosinie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw w Kleosinie.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw w Kleosinie, gmina Juchnowiec Kościelny, zlokalizowanego na części działki nr geod. 48/7, 50/4 i 48/7 obręb Kleosin, na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego ORLIK położonym przy ul. Ojca St. Tarasiuka w Kleosinie, zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
A. Dokumentacja techniczna:
• koncepcję programowo - przestrzenną - 2 egz.
• projekt budowlano - wykonawczy - 4 kpl.
• wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji na płycie CD – 1 egz.
w tym:
1) Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do sporządzenia projektu,
2) Wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych z wykonaniem następujących czynności:
a) porównanie istniejącej mapy z terenem i naniesienie na nią istniejących elementów infrastruktury technicznej,
b) wykonanie pomiarów aktualizacyjnych (sytuacyjno–wysokościowych),
c) opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500,
d) rejestracja opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej w Białymstoku,
e) wykonanie mapy w wersji elektronicznej,
3) Opracowanie koncepcji placu zabaw oraz przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającemu,
4) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane wraz z projektem technicznym montażu urządzeń
5) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i wymaganych opinii,
6) Uzyskanie skutecznego zgłoszenia wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.
B. Dostawa i montaż urządzeń oraz roboty budowlane związane z budową placu zabaw:
1) zestaw zabawowy, w skład którego wchodzą: wieża z dachem czterospadowym; wieża otwarta; zjeżdżalnia ślimakowa; zjeżdżalnia prosta jednotorowa; ścianka wspinaczkowa łukowa z uchwytami; zjazd strażacki typu freesbe z 5 spodkami; 2 elementy dekoracyjne z motywami roślinnymi i/lub zwierzęcymi, zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych; 2 panele zabawowo-edukacyjne: gra w kółko i krzyżyk, bulaj z elementem przezroczystym; elementy sprawnościowe takie jak: poręcze do podciągania się, dwuelementowa ścianka wspinaczkowa,
2) Huśtawka metalowa wyposażona w siedzisko tzw. „bocianie gniazdo”,
3) Sprężynowiec – bujak na sprężynie np. tupu. „KONIK”, „ZEBRA”, itp.,
4) Tablica - Regulamin placu zabaw,
5) Nawierzchnia bezpieczna:
a) nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa kolorowa przepuszczalna, w strefie bezpieczeństwa zestawu zabawowego:
- warstwa zasadnicza nośna (od 35 mm do 140 mm grubości),
- warstwa zewnętrzna użytkowa EPDM (ok. 12 mm grubości),
położona na podbudowie: I warstwa – warstwa z piasku – grubość 10 cm; II warstwa - warstwa kruszywa frakcji 5-32 mm – grubość 15 cm
b) nawierzchnia bezpieczna wykonana z piasku płukanego rzecznego o grubości 0,2 do 2 mm, amortyzująca upadek z wysokości 130 cm, grubość nawierzchni do 30 cm, w strefie bezpieczeństwa huśtawki, sprężynowca oraz na pozostałym terenie placu zabaw, z wyłączeniem nawierzchni poliuretanowej oraz istniejącej nawierzchni trawiastej.
Wykonawca zaprojektuje cały obiekt placu zabaw z rozmieszczeniem ww. urządzeń. Po wykonaniu projektu zagospodarowania terenu, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wybuduje plac zabaw, zamontuje ww. urządzenia oraz wykona nawierzchnię bezpieczną poliuretanową i piaskową.
Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną.
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje operat powykonawczy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Programie funkcjonalno – użytkowym: Zaprojektuj i wybuduj plac zabaw w Kleosinie.
Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz spełniające wymagania określone w art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.), co do jakości. Materiały wymienione w programach funkcjonano-użytkowych są propozycją, można stosować równoważne przy zachowaniu zaprojektowanych parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeżeli w dokumentacji użyte zostały nazwy handlowe materiałów i urządzeń to należy traktować je jako propozycję projektanta.
W przypadku użycia w PFU odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w PFU zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w PFU oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w PFU wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. W stosunku do użytych materiałów i urządzeń, Wykonawca ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające na zastosowanie/wbudowanie (atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa jakości).
Każde urządzenie placu zabaw powinno posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.
Elementy drewniane należy zaimpregnować środkiem konserwującym i ognioochronnym.
Elementy stalowe należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym lub wykonać z metali nierdzewnych. Elementy metalowe, które są w bezpośredniej styczności z użytkownikiem placu zabaw zabezpieczone dodatkowo poprzez malowanie proszkowe. Gwinty śrub zabezpieczone poprzez kapsle ochronne wykonane z tworzywa sztucznego.
Urządzenia instalowane w gruncie na stałe powinny być posadowione w fundamencie na głębokości min 60 cm. Urządzenie umieszczone na metalowej kotwie.
Montaż urządzeń powinien być wykonany z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp i wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Prawem budowlanym.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
Zamawiający wymaga określenia terminu usuwania wad, usterek i awarii przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym - nie dłuższego niż 14 dni od daty zgłoszenia.
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wykonania przedmiotu zamówienia. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Zatem warunek ten nie dotyczy między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy również sytuacji, w której wykonawca lub Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy oświadczenie zawierające w szczególności – dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymienione powyżej czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia, w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Lipowa 10
Juchnowiec Kościelny 16-061
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
Juchnowiec Kościelny 16-061
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się