Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni – część I (przepompownia w ul. Miłej)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przepompowni ścieków „Miła” wraz z komorą zasuw i komorą przepływomierzy, budowa kanału grawitacyjnego PVC Ø400 mm w ul. Reymonta na odcinku od studni S2do przepompowni oraz budowa przyłącza wodociągowego PE Dz 90mm zakończonego hydrantem ppoż. na terenie przepompowni, a także zagospodarowanie terenu przyległego tj. wykonanie ogrodzenia z 2 bramami wjazdowymi, utwardzenie terenu ażurową kostką betonową, montaż agregatu prądotwórczego, nasadzenia tui i obsiew trawą.
2. Przedmiotu zamówienia opisuje:
a) Dokumentacja projektowa.
a. Projekt budowlany zamienny - TOM II POMPOWNIA ŚCIEKÓW „MIŁA” - Budowa przewodów tłocznychØ250 mm oraz Ø200 mm od proj. pompowni ścieków „Miła” oraz budowa kanalizacji sanitarnej Ø400 mm z odcinkami sieci wraz z przebudową istn. przewodu tłocznego Ø90 mm od istn. pompowni ścieków w ul. S.Lema.
b. Projekt wykonawczy - przyłącze wodociągowe Dz90 mm zakończone hydrantem nadziemnym ppoż. DN80mm na terenie proj. przepompowni ścieków „Miła”.
c. Projekt budowlany – TOM III pompownia ścieków „MIŁA” – instalacje elektryczne.
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
c) Instrukcja Wójta Gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego.
d) Uchwała Zarządu Nr 3/2013 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” Sp. z o.o. w sprawie ustalenia cen za zamykanie i otwieranie zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice.
e) Uchwała Zarządu Nr 5/2018 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” w sprawie: wymagań dla wykonawców dotyczące specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci kanalizacyjnej.
f) Uchwała Zarządu Nr 3/2018 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” w sprawie: wymagań dla wykonawców dotyczące specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociągowej.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Kutrzeby 36
Stare Babice 05-082
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o.
ul. Kutrzeby 36
Stare Babice 05-082
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się