Zaprojektuj i wybuduj - Wykonanie dokumentacji wraz z wykonaniem iniekcji zapory czołowej Zbiornika Karpacz

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty konstrukcyjno-remontowe pn. Zaprojektuj i wybuduj - Wykonanie dokumentacji wraz z wykonaniem iniekcji zapory czołowej Zbiornika Karpacz w formule zaprojektuj i wybuduj na postawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ (m.in. uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, zgód, opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja prac). Elementem wyjściowym do rozpoczęcia prac będzie dokumentacja techniczna wykonana przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzony przez Inwestora wariant rozwiązań technicznych w przeciągu 6 tygodni od momentu podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do dokonania wizji terenowej na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia i dołączenia oświadczenia dokonania wizji (potwierdzonego przez pracownika Zamawiającego) do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Jaśkiewicza 24
Lwówek Śląski 59-600
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
Jaśkiewicza 24
Lwówek Śląski 59-600
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się