„Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec” dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
2. Planowane zadanie w swym zakresie obejmuje:
- Przebudowę jezdni na odcinku ul Kolejowej - 353 m.b., która otrzyma nową 5 m nawierzchnię bitumiczną lub z kostki betonowej bezfazowej oraz na odcinku ulic Owocowej i Ogrodowej - 251 m.b. przebudowę pieszo-jezdni o szerokości 8 m (jezdnia oraz obustronne chodniki) z kostki betonowej bezfazowej,
- Przebudowę z kostki betonowej bezfazowej zjazdów na przyległe posesje.
- Budowę ciągu pieszego wzdłuż ul. Kolejowej o długości 353 m.b. i szerokości 1,5 m z nawierzchnią z kostki betonowej bezfazowej.
- Budowę przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa.
- Budowę ścieku odwadniającego (zaniżenie kostki betonowej) mającego na celu właściwe odwodnienie jezdni oraz terenów przyległych do istniejącego rowu odwadniającego i istniejącej kanalizacji deszczowej oraz prace konserwacyjne na istniejących rowach odwadniających.
- Wyrównanie i umocnienie gruntowego pobocza na szerokości 0,75 m.
- Zamontowanie nowego, dostosowanego do opisywanych zmian oznakowania, zgodnie ze stałą organizacją ruchu.
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Projekcie architektoniczno-budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
Główny kod CPV: 45.00.00.00-7.
Dodatkowe kody CPV: 45.23.30.00-9, 45.23.32.20-7, 45.23.31.20-6.
5. Rozwiązania równoważne.
Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, dopisuje wyraz „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów lub rozwiązań niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji i SIWZ, tj. w szczególności:
- zapewnienia spełnienia tych samych funkcji;
- zapewnienia wykonania w aktualnie stosowanej nowoczesnej technologii, aktualnych stosowanych rozwiązań technicznych, wzornictwie i funkcjonalności.
Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji, których dotyczy. Zastosowanie wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi wyrobami, technologią i aktualną wiedzą techniczną. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany WYKAZAĆ, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów, oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w ofercie, że przewiduje zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i w trakcie realizacji ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
6. Wizja lokalna.
Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, układu komunikacyjnego oraz otoczenia miejsca realizacji robót budowlanych w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.
7. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.
1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót stanowiących przedmiot zamówienia, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.): „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
2) Dotyczy to niżej wymienionych czynności obejmujących:
a) wykonanie robót przygotowawczych,
b) wykonywanie czynności związanych z obsługą sprzętu budowlanego wykorzystywanego na budowie w związku z realizacją umowy – walce, koparki, układarki mas bitumicznych, samochody samowyładowcze, zagęszczarki, przycinarki do betonu,
c) wykonanie robót przy nawierzchni zjazdów,
d) wykonanie robót przy nawierzchni chodników,
e) wykonanie oznakowania,
za wyjątkiem czynności wykonywanych przez kierownika budowy oraz kierowników robót, geodetów, prawników, projektantów.
Powyższy wymóg nie obowiązuje w przypadku, gdy ww. czynności zostaną powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.
3) Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub mają być zatrudnione osoba lub osoby wykonujące ww. czynności.
4) Zatrudnienie osób realizujących niniejsze zamówienie, powinno trwać nieprzerwalnie przez cały okres trwania prac związanych z przedmiotem zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
5) Podwykonawca, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, winien być rozumiany jako podmiot, z którym zawarto umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 2 pkt 9b) ustawy Pzp. Pod pojęciem umowy o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami (art. 2 pkt 9b) ustawy Pzp).
6) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są projekcie umowy, będącym załącznikiem nr 8 do SIWZ.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców w „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
11. Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa określone zostały w rozdziale 19 SIWZ.
12. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 1186 ze zm.) – dalej jako „ustawa Prawo budowlane”, ustawie Kodeks cywilny i ustawie Pzp.
13. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 11
Waganiec 87-731
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Waganiec
ul. Dworcowa 11
Waganiec 87-731
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się