Modernizacja obiektu sportowego- stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego w Gorzowie Wlkp.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu sportowego – stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego”, realizowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 220/18 z dnia 04.05.2018r. polegających na przebudowie istniejącego obiektu w celu powstania stadionu lekkoatletycznego III kategorii wg klasyfikacji IAAF z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej oraz zapleczem treningowym.
Zamówienie obejmuje swoim zakresem w również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie świadectwa certyfikacji III kategorii PZLA według klasyfikacji IAAF, które Wykonawca winien uzyskać w terminie realizacji przedmiotu umowy tj.: do dnia 29.10.2021r.
Zamawiający informuję, że dopuszcza certyfikację warunkową III kategorii z maksymalnie 5-letnim terminem na wykonanie uzupełnień w zakresie warunków dla tej kategorii.
W przypadku negatywnej decyzji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i nieprzyznaniu dla przebudowywanego obiektu III kategorii wg klasyfikacji IAAF z winy Wykonawcy, Zamawiający uzna, że przedmiot umowy nie został wykonany w sposób prawidłowy i odmówi jego odbioru. W takim przypadku Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt w oparciu o protokół Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i zawarte w nim uwagi dokona niezbędnych poprawek w celu ponownej oceny przez PZLA skutkującej uzyskaniem certyfikacji III kategorii PZLA według klasyfikacji IAAF.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową istniejącego stadionu lekkoatletycznego w celu powstania obiektu – stadionu lekkoatletycznego III kategorii wg klasyfikacji IAAF. Roboty obejmują:
1) Budowę stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą,
2) Budowa urządzeń lekkoatletycznych rozgrzewkowych wraz z niezbędną infrastrukturą,
3) Przebudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury technicznej:
- instalacje wod-kan, deszczowe, energetyczne wraz z oświetleniem parkowym,
4) Budowę fundamentów pod maszty oświetleniowe wraz z posadowieniem masztów oświetleniowych,
5) Przebudowę istniejących trybun,
6) Budowę boksu sędziowskiego,
7) Budowę boiska do piłki nożnej wraz z instalacją zraszania,
8) Budową chodników i dojść, utwardzeń w celu ustawienia trybuny mobilnej,
9) Budowę kontenera magazynowego,
10) Budowę kas wejściowych,
11) Przebudowę istniejącego ogrodzenia,
12) Przebudowę murów oporowych,
13) Wykonaniem wycinki wraz z karczowaniem,
14) Wykonanie nasadzeń zastępczych,
15) Roboty rozbiórkowe,
16) Wykonania i montażu tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi załączonymi do niniejszego postępowania
17) Pozyskania certyfikatu PZLA III kategorii według klasyfikacji IAAF,
2. Wymagania Zamawiającego w zakresie nawierzchni poliuretanowej Full PUR.
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania nawierzchni z pełnego poliuretanu (Full PUR):
- spełniającej wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (dalej zwanym PZLA) opisane w „NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE – WYMAGANIA TECHNICZNE Podstawowe wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Uchwałą nr 13/2019 z dnia 01.01.2019 r. i obowiązujące od dnia 01.04.2019 r.”;
- która zastosowana została na min. 2 obiektach wykonanych w Europie, które uzyskały certyfikat IAAF Class 1;
- zgodnej z dokumentacją projektową.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Sikorskiego 3-4
Gorzów Wielkopolski 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Gorzów Wlkp.
Sikorskiego 3-4
Gorzów Wielkopolski 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się