Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach” w ramach projektu pn.: „Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- etap II”

» Opis zapytania

Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach”.
Opis: wymagania zostały zapisane w Zapytaniu Ofertowym dołączonym do postępowania. Dokumentacja techniczna znajduje sie na BIP-ie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach w Zakładce "zamówienia Publiczne, Przetargi w 2020r." pod nazwą ZP-2/2020 (http://sosnicowice.i-gmina.pl/article/zp-2-ukosnik-2020).
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (15.11.2021r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)
Referencje (O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, nadzór inwestorski nad zadaniami polegającymi na nadzorowaniu co najmniej:
a) dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi bądź parkingu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową o powierzchni minimum 1000 mkw. Każda,
b) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej o długości minimum 200 metrów,
c) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego parkingu, placu lub parku o wartości brutto min. 200 000,00 zł,
d) jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenu parkingu, placu lub parku,
obejmującą elementy małej architektury oraz zieleni o wartości brutto min. 300 000,00 zł.
Z godnie z warunkami opisanymi w Zapytaniu ofertowym.)
Załączniki (Proszę o dołączenie skanów podpisanych załączników nr 1,2,3 dołączonych do postępowania.)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel.:
32) 335-86-39 lub (32) 335-86-30 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2020 | 15:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Sośnicowicach


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się