SVA/J/4620-26/2020: Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni betonowych oraz płytki odbojowej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w ramach zadania 43 283 - Budowa myjni pojazdów wojskowych w Jarosławiu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni betonowych oraz płytki odbojowej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w ramach zadania 43 283 - Budowa myjni pojazdów wojskowych w Jarosławiu.

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem:
- płyty przy wjeździe i wyjeździe na stanowisko myjni oraz na wjeździe do pomieszczenia technicznego zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlana;
- płyty placu jako odtworzenia po rozbiórce myjni zachodniej zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlana;
- płytki odbojowej zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlana;
Rozliczenie kosztów za energię elektryczną oraz pozostałe media (woda, ścieki, energia cieplna) nastąpi na podstawie zamontowanych podliczników. Na miejscu budowy jest możliwość podłączenia do źródła prądu. Wykonawca ma obowiązek z korzystania z własnej rozdzielnicy prądu oraz utrzymania jej zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją eksploatacji.
Dziennik budowy pozostaje w posiadaniu Zamawiającego.
Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację projektową niezbędną do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy w oryginale lub w formie w formie elektronicznej.
Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu skompletowaną dokumentację powykonawczą.
Inspektor Nadzoru nie jest stroną dla Wykonawcy.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją techniczną wykonania, odbioru robót budowlanych i przedmiary robót ( dokumentacja) stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ.
Załączone przedmiary należy traktować jako pomocnicze, jako podstawę wyceny należy przyjąć dokumentację projektową wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacja projektową wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, pierwszeństwo ma: dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Na podstawie ww. dokumentów należy sporządzić kosztorys ofertowy w formie uproszczonej - ceny jednostkowe muszą zawierać narzuty, tak sporządzony kosztorys należy złożyć go jako załącznik do oferty.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się