Usługa Inżyniera Kontraktu w ramach: Zadanie nr 1: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT. Zadanie nr 2: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte 4 w Zawierciu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie nr 1: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.


1. Usługa Inżyniera Kontraktu obejmować będzie:

1. Bieżące zarządzanie projektem i nadzór nad całym projektem oraz kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego, formalno - prawnego, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, budżetem, zawartą umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym oraz aktualnymi przepisami krajowymi i Unii Europejskiej:
a) terminowe sporządzanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji na aktualnych wzorach, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie, procedur, standardów, instrukcji oraz innych obowiązujących dokumentów;
b) monitorowanie realizacji projektu w celu osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności: monitorowanie i raportowanie postępów realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu;
c) czuwanie nad jakością, prawidłową i terminową realizacją projektu, w tym zgodnością realizacji zadań z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, jego harmonogramem, budżetem oraz umową o dofinansowanie;
d) nadzór nad terminowością założonych działań - m.in. promocji, realizacji projektu;
e) przygotowanie harmonogramu realizacji projektu oraz realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym wynikającym z wniosku o dofinansowanie projektu, a w razie potrzeb przygotowanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmian w harmonogramie;
f) sporządzanie wynikłych ze zgłoszonych i zaakceptowanych przez IZ RPO WSL 2014-2020 zmian wniosku aplikacyjnego do aneksu do umowy o dofinansowanie;
g) nadzór i kontrola nad prawidłowym dokumentowaniem realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz z wytycznymi w tym zakresie;
h) poddanie się kontroli prowadzonej przez właściwe organy i instytucje w zakresie realizacji projektu;
i) obecność podczas kontroli projektu oraz czynne współuczestniczenie w realizacji wniosków pokontrolnych;
j) współpraca z instytucją wdrażającą w zakresie: przekazywania wszelkich informacji i dokumentów dotyczących projektu we wskazanym przez RPO WSL 2014-2020 zakresie i terminach;
k) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach opóźnienia realizacji projektu w porównaniu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie lub niezrealizowaniu projektu oraz proponowanie działań zaradczych;
l) uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, dotyczących realizacji projektu, na każde wezwanie Zamawiającego;
m) opracowywanie projektów dokumentów związanych z realizacją projektu. Wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotowego projektu sporządzone przez Inżyniera Kontraktu muszą być uzgadniane z Zamawiającym;
n) sporządzanie dla potrzeb Zamawiającego kwartalnych sprawozdań z przebiegu realizacji projektu, wykonywania zadań i obowiązków nałożonych na Inżyniera Kontraktu, i przedstawieniu ich Zamawiającemu, do dnia 5 każdego miesiąca, następującego po okresie sprawozdawczym;
o) przekazanie Zamawiającemu po rozliczeniu projektu wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu w wersji papierowej i elektronicznej o ile takie uzyskał w trakcie świadczenia usługi.
2. Wykonywanie usług administracyjno – rozliczeniowych, w tym zwłaszcza:
a) nadzór nad wydatkami dotyczącymi realizacji projektu oraz nad spójnością projektu w aspekcie zarządzania finansami zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu;
b) nadzór nad obsługą finansową i rachunkową projektu, w tym koordynacja rozliczeń finansowych;
c) dokonywanie rozliczeń okresowych projektu (przygotowanie wniosków o płatność pośrednią, wniosków zaliczkowych, sprawozdań), dokonanie rozliczenia końcowego projektu (wniosek o płatność końcową, raport końcowy). Rozliczenie projektu musi być zgodnie z aktualnymi wytycznymi i wymogami RPO WSL 2014-2020. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność pośrednią, wniosku zaliczkowego, sprawozdania oraz wniosku o płatność końcową celem akceptacji przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych przed datą upływu terminu złożenia wniosku określonego w harmonogramie płatności i zgodnego z umową o dofinansowanie;
d) sporządzanie niezbędnych załączników do wniosków o płatność pośrednią, wniosków zaliczkowych w wersji papierowej i elektronicznej. Załączniki muszą być zgodne z aktualnymi wytycznymi i wymogami RPO WSL 2014-2020;
e) wprowadzanie danych i składanie dokumentów za pośrednictwem systemu LSI RPO WSL 2014-2020;
f) przygotowywanie treści opisu faktur i innych dokumentów księgowych do wypłaty;
g) sporządzanie planu finansowego projektu;
h) weryfikacja zgodności wydatków z wydatkami zapisanymi we wniosku oraz ich kwalifikowania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r;
i) monitoring budżetu projektu, zgodnie z wymogami RPO WSL 2014-2020;
j) realizacja obowiązków administracyjno-rozliczeniowych, związanych z projektem w tym przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z wymogami RPO WSL 2014-2020;
k) uzgodnienie z RPO WSL 2014-2020 wzorów wszystkich dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji projektu;
l) kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót;
m) przygotowanie projektu do kontroli zewnętrznych pod względem dokumentacyjnym;
n) doradztwo prawne w sprawie koniecznych do rozwiązania kwestii związanych ściśle z realizowanym projektem;
o) uczestnictwo w spotkaniach dotyczących realizacji projektu, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie maksimum 2 dni od momentu wysłania Wykonawcy mailem powiadomienia na adres mailowy wskazany w umowie (Zamawiający uzyska telefoniczne potwierdzenie otrzymania maila od Wykonawcy);

p) przesyłanie Zamawiającemu na adres mailowy wyjaśnień dotyczących realizacji projektu w terminie maksimum 2 dni od momentu wysłania mailem powiadomienia Wykonawcy na adres mailowy wskazany w umowie (Zamawiający uzyska telefoniczne potwierdzenie otrzymania maila od Wykonawcy);

q) dostępność telefoniczna i mailowa w godzinach pracy Urzędu (Wykonawca wyznaczy do kontaktów telefonicznych i mailowych jedną osobę z ramienia Wykonawcy).

3. Szczegółową koncepcję i warunki realizacji projektu określa w szczególności umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami, która będzie przekazana przez Zamawiającego, oraz inne dokumenty i wytyczne krajowe oraz wspólnotowe.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w ramach umówionego wynagrodzenia.
5. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca usunie wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego wady (tj. błędy oraz innego rodzaju niezgodności w stosunku do wymagań określonych w umowie, wszelkie wady fizyczne lub prawne dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z przeznaczenia dokumentacji, w tym rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach technicznych) dotyczące odebranych od Wykonawcy dokumentów;
6. Wykonanie przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza uprawnień ustawowych Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w szczególności do dzieł i utworów, które powstaną w wykonaniu umowy.


7. Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.

8. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.

9. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym
72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem


Zadanie nr 2: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte 4 w Zawierciu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.


1. Usługa Inżyniera Kontraktu obejmować będzie:

1) Bieżące zarządzanie projektem i nadzór nad całym projektem oraz kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego, formalno - prawnego, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, budżetem, zawartą umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym oraz aktualnymi przepisami krajowymi i Unii Europejskiej:
a) terminowe sporządzanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji na aktualnych wzorach, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie, procedur, standardów, instrukcji oraz innych obowiązujących dokumentów;
b) monitorowanie realizacji projektu w celu osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności: monitorowanie i raportowanie postępów realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu;
c) czuwanie nad jakością, prawidłową i terminową realizacją projektu, w tym zgodnością realizacji zadań z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, jego harmonogramem, budżetem oraz umową o dofinansowanie;
d) nadzór nad terminowością założonych działań - m.in. promocji, realizacji projektu;
e) przygotowanie harmonogramu realizacji projektu oraz realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym wynikającym z wniosku o dofinansowanie projektu, a w razie potrzeb przygotowanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmian w harmonogramie;
f) sporządzanie wynikłych ze zgłoszonych i zaakceptowanych przez IZ RPO WSL 2014-2020 zmian wniosku aplikacyjnego do aneksu do umowy o dofinansowanie;
g) nadzór i kontrola nad prawidłowym dokumentowaniem realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz z wytycznymi w tym zakresie;
h) poddanie się kontroli prowadzonej przez właściwe organy i instytucje w zakresie realizacji projektu;
i) obecność podczas kontroli projektu oraz czynne współuczestniczenie w realizacji wniosków pokontrolnych;
j) współpraca z instytucją wdrażającą w zakresie: przekazywania wszelkich informacji i dokumentów dotyczących projektu we wskazanym przez RPO WSL 2014-2020 zakresie i terminach;
k) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach opóźnienia realizacji projektu w porównaniu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie lub niezrealizowaniu projektu oraz proponowanie działań zaradczych;
l) uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, dotyczących realizacji projektu, na każde wezwanie Zamawiającego;
m) opracowywanie projektów dokumentów związanych z realizacją projektu. Wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotowego projektu sporządzone przez Inżyniera Kontraktu muszą być uzgadniane z Zamawiającym;
n) sporządzanie dla potrzeb Zamawiającego kwartalnych sprawozdań z przebiegu realizacji projektu, wykonywania zadań i obowiązków nałożonych na Inżyniera Kontraktu, i przedstawieniu ich Zamawiającemu, do dnia 5 każdego miesiąca, następującego po okresie sprawozdawczym;
o) przekazanie Zamawiającemu po rozliczeniu projektu wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu w wersji papierowej i elektronicznej o ile takie uzyskał w trakcie świadczenia usługi.
2) Wykonywanie usług administracyjno – rozliczeniowych, w tym zwłaszcza:
a) nadzór nad wydatkami dotyczącymi realizacji projektu oraz nad spójnością projektu w aspekcie zarządzania finansami zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu;
b) nadzór nad obsługą finansową i rachunkową projektu, w tym koordynacja rozliczeń finansowych;
c) dokonywanie rozliczeń okresowych projektu (przygotowanie wniosków o płatność pośrednią, wniosków zaliczkowych, sprawozdań), dokonanie rozliczenia końcowego projektu (wniosek o płatność końcową, raport końcowy). Rozliczenie projektu musi być zgodnie z aktualnymi wytycznymi i wymogami RPO WSL 2014-2020. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność pośrednią, wniosku zaliczkowego, sprawozdania oraz wniosku o płatność końcową celem akceptacji przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych przed datą upływu terminu złożenia wniosku określonego w harmonogramie płatności i zgodnego z umową o dofinansowanie;
d) sporządzanie niezbędnych załączników do wniosków o płatność pośrednią, wniosków zaliczkowych w wersji papierowej i elektronicznej. Załączniki muszą być zgodne z aktualnymi wytycznymi i wymogami RPO WSL 2014-2020;
e) wprowadzanie danych i składanie dokumentów za pośrednictwem systemu LSI RPO WSL 2014-2020;
f) przygotowywanie treści opisu faktur i innych dokumentów księgowych do wypłaty;
g) sporządzanie planu finansowego projektu;
h) weryfikacja zgodności wydatków z wydatkami zapisanymi we wniosku oraz ich kwalifikowania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r;
i) monitoring budżetu projektu, zgodnie z wymogami RPO WSL 2014-2020;
j) realizacja obowiązków administracyjno-rozliczeniowych, związanych z projektem w tym przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z wymogami RPO WSL 2014-2020;
k) uzgodnienie z RPO WSL 2014-2020 wzorów wszystkich dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji projektu;
l) kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót;
m) przygotowanie projektu do kontroli zewnętrznych pod względem dokumentacyjnym;
n) doradztwo prawne w sprawie koniecznych do rozwiązania kwestii związanych ściśle z realizowanym projektem;
o) uczestnictwo w spotkaniach dotyczących realizacji projektu, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie maksimum 2 dni od momentu wysłania Wykonawcy mailem powiadomienia na adres mailowy wskazany w umowie (Zamawiający uzyska telefoniczne potwierdzenie otrzymania maila od Wykonawcy);

p) przesyłanie Zamawiającemu na adres mailowy wyjaśnień dotyczących realizacji projektu w terminie maksimum 2 dni od momentu wysłania mailem powiadomienia Wykonawcy na adres mailowy wskazany w umowie (Zamawiający uzyska telefoniczne potwierdzenie otrzymania maila od Wykonawcy);

q) dostępność telefoniczna i mailowa w godzinach pracy Urzędu (Wykonawca wyznaczy do kontaktów telefonicznych i mailowych jedną osobę z ramienia Wykonawcy).

2. Szczegółową koncepcję i warunki realizacji projektu określa w szczególności umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami, która będzie przekazana przez Zamawiającego, oraz inne dokumenty i wytyczne krajowe oraz wspólnotowe.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w ramach umówionego wynagrodzenia.
4. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca usunie wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego wady (tj. błędy oraz innego rodzaju niezgodności w stosunku do wymagań określonych w umowie, wszelkie wady fizyczne lub prawne dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z przeznaczenia dokumentacji, w tym rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach technicznych) dotyczące odebranych od Wykonawcy dokumentów;
5. Wykonanie przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza uprawnień ustawowych Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w szczególności do dzieł i utworów, które powstaną w wykonaniu umowy.

6. Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.

7. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.

8. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym
72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.05.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Leśna 2
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Zawiercie
ul. Leśna 2
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się