DOA.201.34/2020 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla obiektów NZOZ przy ul. Mickiewicza 31 i ul. Winiary 52

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Tajemnica przedsiębiorstwa (Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).)
Oferta/Wniosek Wykonawcy (W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla obiektów NZOZ przy ul. Mickiewicza 31 i ul. Winiary 52" opublikowane zostało przez Zamawiającego w dniu 04.05.2020 r. i wraz z całą dokumentacją postępowania zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl pod poniższym linkiem:https://zkzl.poznan.pl/zaprojektowanie-i-wykonanie-robot-budowlanych-dla-obiektow-nzoz-przy-ul-mickiewicza-31-i-ul-winiary-52-2/
W obecnej sytuacji zagrożenia
epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie
Urzędu Zamówień
Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektronicznej w dobie
zagrożenia epidemicznego, Zamawiający
w niniejszym postępowaniu, oprócz
opisanej w SIWZ formy komunikacji oraz formy składania
ofert, dopuszcza
i rekomenduje formę elektroniczną w zakresie wszelkiej
korespondencji występującej w postępowaniu, w szczególności
oświadczeń, gwarancji wadialnej i innych dokumentów, a nadto
dopuszcza i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z
zastrzeżeniem, iż oferta,
oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej
winny być
podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

W tym celu postępowanie zostało udostępnione na niniejszej platformie zakupowej.
Wszelka dokumentacja związania z niniejszym postępowaniem, tym SIWZ, IPU, formularze, załączniki czy udzielane przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania Wykonawców i wszelkie związane z nimi modyfikacje ogłoszenia o zamówieniu dostępne są pod linkiem https://zkzl.poznan.pl/zaprojektowanie-i-wykonanie-robot-budowlanych-dla-obiektow-nzoz-przy-ul-mickiewicza-31-i-ul-winiary-52-2/Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje związane z postępowaniem zamieszczane będą pod ww. linkiem.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.
W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:
Zadawania pytań do SIWZOdpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia ofertyPrzesłania odwołania/inne Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.05.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się