Usługi transportu administracyjnego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi transportu administracyjnego realizowane dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

3. Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia:

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu:
1) Usługi transportu obejmują swoim zakresem rodzaje transportu wyszczególnione w załączniku nr 4 do SIWZ.
2) Przewóz osób odbywa się samochodem 5-osobowym lub samochodem co najmniej 8-osobowym (w przypadku zlecenia na przewóz większej liczby osób). Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania co najmniej dwoma samochodami pozostającymi do dyspozycji Zamawiającego.
3) Usługi transportu będą realizowane w godzinach i dniach wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ.
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oraz stałego aktualizowania wykazu osób, które będą wykonywały usługę (kierowały pojazdami, pobierały i odbierały dokumenty). Dane te posłużą Zamawiającemu do przygotowania upoważnień lub pełnomocnictw wymaganych do realizacji usługi.
3.3. Wykonawca dostarczając dokumenty do różnych placówek urzędowych oraz odbierając te dokumenty zobowiązany jest do przestrzegania zasad poufności oraz ochrony danych osobowych jak również ochronny innych danych zawartych w przedmiotowych dokumentach związanych z bieżącą działalnością Szpitala.
3.4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania niezbędnych rezerw transportowych gwarantujących zaspokojenie potrzeb przewozowych Szpitala:
1) Wymagania podstawowe:
a) I samochód: 5-osobowy, 5-drzwiowy, klasy co najmniej średniej, wyposażony w sprawną klimatyzację,
b) II samochód: z możliwością przewozu większej liczby osób (co najmniej 8 osób),
c) stan techniczny i estetyczny obu pojazdów oraz rok produkcji/przebieg kilometrów gwarantujący należyty komfort i standard świadczonych usług transportowych,
d) kierowcy: dyspozycyjni, pozostający w ciągłej gotowości (pod telefonem) do dyspozycji Szpitala w czasie przewidzianym dla realizacji usługi.
2) W razie potrzeby Wykonawca zabezpieczy przyczepkę dla potrzeb realizacji usługi transportowej osób wraz z niezbędnymi materiałami (towarem, zakupami), co nie spowoduje wzrostu ceny za usługę.
3) W przypadku awarii lub innego przestoju technicznego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i podstawić transport zastępczy spełniający wymagania
i standard pojazdu do transportu w ciągu 1 godziny (a jeżeli Wykonawca zaoferował krótszy czas podstawienia transportu zastępczego to w tym czasie*).
* Obowiązuje czas podstawienia pojazdu zastępczego zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie przetargowej i uwzględniony w odpowiednim zapisie umowy.
4) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług transportowo-przewozowych samochodami posiadającymi ważny przegląd techniczny, potwierdzający dopuszczenie
pojazdów do ruchu drogowego oraz aktualną polisę OC i NNW (NNW co najmniej dla pasażerów).
3.5. Pozostałe wymagania:
1) Zlecenie na wykonanie danej usługi Wykonawca będzie otrzymywać każdorazowo od upoważnionego pracownika Działu gospodarczego i transportu lub lekarza SOR zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
2) Wykonawca realizuje usługi o wskazanej przez Szpital porze, zgodnie z treścią każdorazowego zlecenia.
3) Wykonawca prowadzi codzienne karty drogowe, w których korzystający z usługi pracownik Szpitala potwierdza własnoręcznym podpisem trasę i ilość przejechanych kilometrów.
4) Rozliczenie będzie następować w okresach miesięcznych, z uwzględnieniem liczby przejechanych kilometrów, wykonanych kursów, za które wynagrodzenie naliczane jest w formie ryczałtu oraz godzin, które zgodnie z warunkami umowy są podstawą do wystawienia faktury. Załącznikiem do faktury są karty drogowe prowadzone przez Wykonawcę, które są potwierdzane przez upoważnionego pracownika Szpitala.
5) Szpital nie będzie ponosić żadnych dodatkowych opłat (np. liczba godzin pracy kierowcy itp.), wykraczających poza stawkę za km, km + wozogodzinę oraz opłatę ryczałtową z tytułu wykonanych wyjazdów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1) Rodzaj czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: prace pracowników
polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu usługi transportu administracyjnego (kierujący pojazdami).
2) Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już pracowników u Wykonawcy lub Podwykonawcy.
3) Warunek nie dotyczy przypadku, w którym wspólnicy spółki osobowej/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonych w ppkt 1).
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, poprzez żądanie okazania stosownych oświadczeń i/lub dokumentów. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie udokumentować fakt zatrudnienia danej osoby na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe regulacje dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcji z tym związanych, zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Czapliniecka 123
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Czapliniecka 123
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się