Kompleksowe ubezpieczenia mienia i innych interesów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpita-la Klinicznego w Białymstoku

» Opis zapytania

Część I:
- ubezpieczenia mienia na bazie wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Część II
- obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego dzia-łalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych, albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych,
- dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zanie-chania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności medycznej,
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załącznikach do OPZ od nr 1 do nr 4.

3. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający nie był zobowiązany do pokrywania strat wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950 ze zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. J. Waszyngtona 17
Białystok 15-274
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ul. J. Waszyngtona 17
Białystok 15-274
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się