Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o oznaczeniu AC8S, produkowana na gorąco w otaczarkach, odpowiadająca wymogom OST-D-05.03.05a.
2. Mieszanka przeznaczona do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych (jak dla warstwy ścieralnej), kat. ruchu KR1 – 2.
3. Ilość mieszanki mineralno-asfaltowej – 1500 ton.
4. Mieszanka mineralno-asfaltowa odbierana sukcesywnie z wytwórni Oferenta przez transport Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 30 września 2020 roku.
5. Wytwórnia mas bitumicznych Oferenta oddalona od siedziby Zamawiającego max. 65 km. Odległość mierzona będzie jako najkrótsza droga według aplikacji dostępnej na stronie https://www.google.pl/maps w trybie samochodowym.
6. Ilekroć w dokumentacji postępowania jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych, pochodzenia oraz odniesienie do norm to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia te służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załącznikami spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w tym dalszego Podwykonawcę) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegających na wykonywaniu pracy operatora otaczarki.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Kościuszki 16
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawierzchnie

» Dane nabywcy

Powiat Kutnowski
Kościuszki 16
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się