Budowa ekranu akustycznego na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie ekranu akustycznego na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, posiadał przez cały okres realizacji umowy polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą swym zakresem przedmiot realizacji Umowy na kwotę nie niższą niż 350 000,00 PLN. Zamawiający zastrzega, iż w przedmiotowej polisie nie może występować franszyza redukcyjna (udział własny). Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy OC wraz z potwierdzeniem dokonania wymaganych opłat przed podpisaniem umowy. W przypadku gdy opłata przewidziana jest transzami, Wykonawca zobowiązany jest przekazać dowód dokonania zapłaty każdej z transz w terminie 5 dni od dnia kiedy zapłata stanie się wymagalna. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić i udokumentować Zamawiającemu ciągłość polis OC w ww. zakresie.
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze.
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w ww. normach.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania następujących czynności przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy /Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm./: prace ogólnobudowlane. Przedmiotowy warunek nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który będzie wykonywał osobiście ww. zakres prac.
Szczegóły w zakresie powyższego zapisu znajdują się w rozdziale IV ust. 8 i 9 SIWZ.
8. Uwaga! Przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się z jego specyfiką i zakresem. W tym celu należy wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie wizji lokalnej w sposób, o którym mowa w rozdziale XVIII ust. 2 SIWZ.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. Krakowska 110/114
Warszawa 02-256
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały konstrukcyjne

» Dane nabywcy

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
al. Krakowska 110/114
Warszawa 02-256
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się