Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID): część 1 – budowy drogi gminnej łączącej ul. Rubinową z ul. Świętokrzyską we Wrześni część 2 – rozbudowy drogi o ścieżkę rowerową w ul. Waryńskiego we Wrześni

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ul. Rubinową z ul. Świętokrzyską we Wrześni oraz rozbudowy drogi o ścieżkę rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszego w ul. Waryńskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zamówienie podzielone jest na 2 części:
1) część 1 – projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Rubinową z ul. Świętokrzyską we Wrześni. Zakres dokumentacji obejmuje zaprojektowanie: jezdni, obustronnych chodników, odwodnienie, oświetlenie uliczne (oprawy LED z redukcją mocy), doświetlenie przejść dla pieszych, przebudowę istniejącej infrastruktury znajdującej się w kolizji z planowaną inwestycją oraz wykonanie podziałów geodezyjnych (przyjmuje się wykonanie 5 podziałów);
2) część 2 – projekt rozbudowy drogi gminnej o ścieżkę rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszego w ul. Waryńskiego we Wrześni. Zakres dokumentacji obejmuje zaprojektowanie: ścieżkę, przebudowę istniejącej infrastruktury znajdującej się w kolizji z planowaną inwestycją oraz wykonanie podziałów geodezyjnych (przyjmuje się wykonanie 7 podziałów). Na wskazanym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - podstawowym celem zamówienia jest:
a) opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano - wykonawczego wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, warunkami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r . Nr 193, poz. 1194 ze zm.) wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji,
b) opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik A do SIWZ oraz mapki poglądowe przebiegu projektowanej drogi gminnej i ścieżki rowerowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2020 | 11:45


» Lokalizacja

ul. Ratuszowa 1
Września 62-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
Września 62-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się