Przebudowa drogi Łobez - Łobzowiec

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa drogi Łobez - Łobzowiec

Zakres:
Zakres:
cz.I. Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe - 1,53 km
Regulacja pionowa studzienek - 6,00 szt
cz.II. Odwodnienie korpusu drogowego
Pogłębienie rowów - 156,80 m3
cz.III. Podbudowy
Koryto na poszerzeniach (gł.20cm) - 1168,97 m2
Koryto na zjazdach (gł. 30cm) - 492,05 m2
Profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1661,02 m2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa - 9094,78 m2
Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego
cementem (gr.10cm) - 1661,02 m2
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
łamanego (gr.20cm) - 1661,02 m2
Warstwa górna podbudowy z kruszywa
łamanego (gr.10cm) - 7057,34 m2
Podbudowa z mieszanki min-bit.
AC16P50/70 (gr.7cm) - 8477,86 m2
Oczyszczenie i skropienie podbudowy - 8477,86 m2
cz.IV. Nawierzchnia
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
(gr. 5cm) - 8321,48 m2
cz.V. Roboty wykończeniowe
Pobocze utwardzone kruszywem łamanym - 2373,75 m2
Plantowanie poboczy - 791,25 m2
cz.VI. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Znaki pionowe - 19 szt
Słupki do znaków - 15 szt

Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z obowiązującymi normami.
Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w specyfikacji technicznej oraz wymaganych przepisami prawa. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. Teren wokół inwestycji należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót.
Wykaz pozostałych prac do wykonania i wyceny przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia: 1/ Organizacja i utrzymanie zaplecza technicznego budowy, ubezpieczenie i dozór budowy 2/ Przywrócenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy. 3/ Pełna obsługa dostaw materiałów, urządzeń itp. do wykonania przedmiotu zamówienia 4/ Odtworzenie elementów infrastruktury Wykonawca na własny koszt, na czas prowadzenia prac zobowiązany jest ponadto do: 1/ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa 2/ zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności 3/ zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego 4/ przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem 5/ zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad 6/ dbania o należyty porządek na terenie budowy 7/ niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych 8/ po zakończeniu robót do pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Jarocińska 1
Jaraczewo 63-233
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
Jaraczewo 63-233
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się