„Remont odwodnienia drogi gminnej ul. Za Wodą w Łękawicy – Etap II”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Remont odwodnienia drogi gminnej ul. Za Wodą w Łękawicy – etap II”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
-dokumentacja projektowa (Załącznik nr 6 SIWZ);
-przedmiar robót (Załącznik nr 7 SWZ);
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmująca wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót (Załącznik nr 8 SIWZ);
-postanowienia SIWZ.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, SIWZ) użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych produktów lub usług pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż te, które one zastępują. Jeżeli w/w dokumentacja wskazywałyby dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Wspólna 24
Łękawica 34-321
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Łękawica
ul. Wspólna 24
Łękawica 34-321
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się