Budowa drogi ul. Kminkowej w m. Kosakowo gm. Kosakowo

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu dwóch odcinków drogi ulicy Kminkowej w m. Kosakowo, stanowiącej drogę o łącznej długości nawierzchni ok.195,97 mb, w tym budowa odcinka drogi II od km 0+076,57 do km 0+148,26 i odc. III od km 0+148,26 do km 0+272,54 wraz z budową kanalizacji deszczowej.
a) Ulicę Kminkowa zaprojektowano jako drogę klasy dojazdowej o szerokość 5m. Jezdnię dowiązano wysokościowo na początku opracowania do ul. Słonecznikowej, natomiast na końcu opracowania do przyległego terenu. Jezdnię należy wykonać z daszkowym spadkiem poprzecznym 2,0%. Pochylenie podłużne zawiera się w przedziale 0,8-2,0%. Nawierzchnię jezdni należy wykonać z kostki betonowej typu TT.
b) Na końcowym odcinku drogi o długości ok. 120 m zaprojektowano prawostronne pobocze o szerokości min. 2,7 m. Nawierzchnię pobocza należy wykonać z kostki betonowej. Wzdłuż projektowanej drogi od początku opracowania do skrzyżowania z drogą wewnętrzną zaprojektowano chodnik prawostronny o szerokości 2,0m, a od skrzyżowania do końca opracowania chodnik lewostronny o szerokości 2,0m. Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej, a spadek poprzeczny jako 2,0% w kierunku jezdni.
c) W ramach opracowania zaprojektowano również zjazdy. Zjazdy należy wykonać w formie chodnika przejezdnego. Dowiązanie krawędzi zjazdu do jezdni należy wykonać za pomocą skosów 1:1 lub wyokrąglić łukami kołowymi o promieniu R = 5,0 m. Nawierzchnię zjazdów przewidziano z kostki betonowej.
d) Krawężniki betonowe w miejscu przejścia dla pieszych należy ustawić na wysokość w świetle +2cm. W pozostałych przypadkach krawężniki ustawić zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym.
e) Wody opadowe i roztopowe z ul. Kminkowej odprowadzone będą do nowo wybudowanej sieci deszczowej w ul. Kminkowej wchodzącej w zakres robót do wykonania.
f) W zakresie zamówienia znajduje się również opracowanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu w rejonie wykonywanych robót oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 69
Kosakowo 81-198
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Gminy
ul. Żeromskiego 69
Kosakowo 81-198
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się