Przebudowa drogi gminnej Nr 104011B – ul. Kościelna w Jasionówce

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej nr 104011B – ul. Kościelna w Jasionówce realizowana przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie kanalizacji deszczowej DN315 o dł. 144,5 mb, DN200 o dł. 25 mb,
- utwardzenie terenu, w tym budowę 34 stanowisk postojowych i chodnika (łącznie 1849 m2 z kostki betonowej/granitowej oraz 224m2 z kamienia narzutowego),
- krawężniki betonowe (380 mb),
- nawierzchnie bitumiczne o gr. 4 cm i szerokości co najmniej 5 m (1450 m2).
- remont schodów ( o łącznej pow. 10,8 m2 )
- krawężniki granitowe ( 21 mb)
- barierka ze stali nierdzewnej wys. 1,1m , dł. 3 mb
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach do SIWZ: Projekt budowlany zamienny wraz z mapą , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót, Przekrój nawierzchni parkingu, Profil kanalizacji deszczowej, Przekrój normalny nawierzchni, zwanymi dalej „dokumentacją”. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany przy uwzględnieniu potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności przejścia dla pieszych pozbawione przeszkód w rodzaju słupków, koszy na śmieci, donic, przejścia dla pieszych oraz wyjazdy dla samochodów przecinające chodniki oznaczone kontrastem i fakturą, przejścia dla pieszych z obniżeniem pozwalającym na łatwe wjechanie i zjechanie osobie na wózku, znaki drogowe i inne elementy wystające umieszczone na wysokości przynajmniej 230 cm, chodnik pozbawiony przeszkód, np. śmietników, słupków, donic, skrzynek itp., przejście po chodniku proste i szerokie na przynajmniej 120 cm).
W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej i projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 19
Jasionówka 19-122
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Jasionówka
Rynek 19
Jasionówka 19-122
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się