Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck oraz firmę Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników firmy Merck oraz firmy Roche dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wyszczególnionych co do rodzaju i liczby w Załączniku nr 2.1 oraz Załączniku nr 2.2 do SIWZ (Pakiety):
Pakiet 1 Odczynniki wytwarzane przez firmę Merck
Pakiet 2 Odczynniki wytwarzane przez firmę Roche
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzach cenowych, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2.1–2.2 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia, określony w Załączniku nr 2, został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych niezbędnych dla realizacji programów badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tego samego producenta. Z analizy dostaw realizowanych w latach ubiegłych wynika, że przewidywalność (powtarzalność ilościowo-asortymentowa) kształtuje się na poziomie ok. 50%.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) dokonania zmiany ilości odczynników wyszczególnionych w Załączniku nr 2.i oraz Załączniku 2.2.
2) ograniczenia przedmiotu zamówienia (asortymentu) ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania,
- z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych odczynników nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej oferty najkorzystniejszej.
5. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnione w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.1 oraz Załącznik nr 2.2), zobowiązany jest:
1) wykazać, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń.
2) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych.
3) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będą sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb) dostawy odczynników do: Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3,
02-106 Warszawa lub innych jednostek organizacyjnych WUM określonych w poszczególnych zamówieniach oraz innych miejsc, przy czym liczba przesyłek kierowanych na inny adres niż jednostki WUM nie przekroczy 3% liczby wszystkich dostaw.
7. Zamawiający ze względu na system wewnętrznej dystrybucji przedmiotu zamówienia wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:
1) dostarczenia w postaci papierowej lub na płycie CD/DVD lub pocztą elektroniczną w postaci pliku elektronicznego na adres msds@wum.edu.pl karty charakterystyki substancji niebezpiecznej w rozumieniu obowiązującego prawa wraz z każdorazową dostawą, przy czym każdy plik elektroniczny zawierający kartę charakterystyki będzie miał w nazwie wyłącznie pełny numer katalogowy produktu, którego dotyczy,
2) dostarczenia deklaracji zgodności WE lub Certyfikatów CE - zgodnie z dyrektywami 93/42/EWG oraz 98/79/EWG, atestów lub świadectw jakości wystawionych przez producenta, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub zażąda tego użytkownik do dostawy, której dotyczą;
3) oznakowania opakowań zewnętrznych produktu informacją o temperaturze transportu i magazynowania.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się