Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia pn.: „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną”.
2. Miejsce wykonania prac: Teren Nadleśnictwa Czarna Białostocka.
3. Wykonawca wykona przedmiotowe zadanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody oraz realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu, związane z zachowaniem i odtworzeniem elementów środowiska przyrodniczego, wynikające z załącznika nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia objęta jest obligatoryjnym wyłączeniem z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć, na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych). Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności musiał przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca po zakończeniu usługi zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
7. Obowiązki Wykonawcy w zakresie technologii realizacji przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy wykorzystując techniki oraz technologie gwarantujące minimalizację strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym,
2) Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji przedmiotu umowy będą:
a) spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania,
b) utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska przyrodniczego, w którym realizowane są prace,
c) posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile są wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie obsługi maszyn i urządzeń technicznych osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
4) Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielowi Zamawiającego weryfikację wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 7 ppkt 2) i ppkt 3).
5) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) - w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie (przelanie) oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty pochłaniające olej i paliwo).
8. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) osobę wykonującą czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Marszałkowska 27
Czarna Białostocka 16-020
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarna Białostocka
ul. Marszałkowska 27
Czarna Białostocka 16-020
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się