„Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku”

» Opis zapytania

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: „Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących przy dro-gach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku”
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego są: usługi
3. Zakres zamówienia obejmuje:
1) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem lub frezowaniem pni o średnicy 26-35 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni przy użyciu podnośnika;
2) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem lub frezowaniem pni o średnicy 36-45 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni przy użyciu podnośnika;
3) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem lub frezowaniem pni o średnicy 46-55 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni przy użyciu podnośnika;
4) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem lub frezowaniem pni o średnicy 56-65 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni przy użyciu podnośnika;
5) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem lub frezowaniem pni o średnicy 66-75 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni przy użyciu podnośnika;
6) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem lub frezowaniem pni o średnicy 76-85 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni przy użyciu podnośnika;
7) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem lub frezowaniem pni o średnicy 86-146 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni przy użyciu podnośnika;
8) przegląd stanu technicznego wiązania elastycznego typu: Cobra w celu zachowania jakości i bezpieczeństwa wiązań.
9) cięcia sanitarne w koronach drzew polegające na usunięciu posuszu, gałęzi i konarów chorych i połamanych stwarzających zagrożenie.
10) redukcja koron drzew do 30 % korony (cięcia techniczne) w przypadku ich kolizji z obiektami budowlanymi i liniami napowietrznymi, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i istniejących obiektów budowlanych oraz redukcji w celu utrzymania formowanego kształtu koron.
4. Wycinka drzew w okresie lęgowym może być dokonana po uprzednim przeprowadzeniu przeglądu drzewa pod kątem stwierdzenia czy drzewo nie zostało zasiedlone przez ptaki. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55.) w przypadku stwierdzenia zasiedlenia, należy wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – w trybie art. 56 ust. 2 oraz art. 4 pkt. 3 w związku z art. 52 ust. 1 pkt 7-8, o zgodę na odstępstwa od zakazów obowiązujących względem dziko występujących gatunków objętych ochroną (m.in. niszczenia gniazd, siedlisk i ostoi oraz innych schronień). Wykonawca każdorazowo dokona przeglądu drzewa przeznaczonego do wycinki, pod kątem stwierdzenia czy drzewo nie zostało zasiedlone przez ptaki. Dokonanie takiego przeglądu należy zgłosić Kierownikowi Obwodu Drogowego na terenie którego prace będą wykonywane. W przypadku gdy drzewo nie będzie zasiedlone, Wykonawca może przeprowadzić jego wycinkę. W przypadku gdy drzewo będzie zasiedlone, Zamawiający dokona oceny sytuacji (stan techniczny drzewa pod względem bezpieczeństwa dla użytkowników drogi) i podejmie decyzję czy w tym momencie wystąpi do RDOŚ o wydanie zgody na odstępstwo czy też będzie możliwa wycinka drzewa dopiero po zakończeniu okresu ochronnego.
5. Wykonanie wycinki i cięć sanitarnych przy ul. Lipowej w Lądku Zdroju i w miejscowości Taszów (droga powiatowa nr 3296D) wymaga uprawnień do prac konserwatorskich przy zabytkach potwierdzonych Certyfikatem Europejskim Tree Worker.
6. Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki lub pielęgnacji, wraz z podaniem numeru drogi, gatunku oraz obwodem pnia zawarta została w załączniku nr 1 do SIWZ - Wykaz drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez ZDP w Kłodzku objętych wycinką i pielęgnacją. W ramach pomocy ustalenia położenia dróg, Zamawiający przekazuje mapę sieci drogowej – Powiat Kłodzki stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowych informacji dotyczących dokładnej lokalizacji drzew udzieli pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację zamówienia a także Kierownicy Obwodów Drogowych na terenie których prowadzone będą prace. Jednocześnie Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.
7. Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek postępowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy usług, zgodnie z ustawa o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 150, 284, 322). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów zgodnie z ww. ustawą.
8. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu wykonywanych prac z m.in.: trocin, gałęzi, resztek drewna itp. Natomiast drewno pozyskane z wycinki należy przekazać na bazę Obwodu Drogowego odpowiedniego ze względu na miejsce prowadzenia wycinki, tj.:
1) drewno pozyskane na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej należy dostarczyć na adres: ul. Bobrownicka 1a, 57-330 Szczytna
2) drewno pozyskane na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej należy dostarczyć na adres: ul. Zamenhofa 41, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
3) drewno pozyskane na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie należy dostarczyć na ad-res: ul. Młyńska 10, 57-400 Nowa Ruda
9. Szczegółowe warunki wykonania prac określa: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) - załącznik nr 3 do SIWZ.
10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca zatrudniał, we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
- wszystkie czynności składające się na przedmiot zamówienia, chyba że z odrębnych przepisów wynika, że osoby te nie muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone szczegółowo w załączniku nr 9 do SIWZ - wzór umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Objazdowa 20
Kłodzko 57-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych
Objazdowa 20
Kłodzko 57-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się