Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Głusko w sezonie łowieckim 2020/2021

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie
z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu obsługi polowań indywidualnych i zbiorowych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Głusko w sezonie łowieckim 2020/2021.
2) Zakres prac:
Obsługa polowania indywidualnego obejmuje: 1. zapewnienie podprowadzających z uprawnieniami selekcjonerskimi (dotyczy samców zwierzyny płowej) lub uprawnieniami podstawowymi (w pozostałych przypadkach) wraz z dojazdem podprowadzającego do miejsca zakwaterowania myśliwego i z powrotem (wyjście ranne lub wieczorne w łowisko). Podprowadzający mają czuwać nad prawidłowością wykonania odstrzału oraz przestrzeganiem przepisów o warunkach wykonywania polowania, 2. preparację trofeów (poroża samców zwierzyny płowej oraz oręży dzików): wygotowanie, oczyszczenie łba z tkanki mięsnej oraz wybielenie i dostarczenie oczyszczonego trofeum przed zakończeniem pobytu myśliwego, który daną zwierzynę pozyskał, 3. Wyciąganie i załadunek tusz (jeleni, sarn, dzików) z miejsca polowania, transport do punktu skupu i rozładunek w punkcie skupu (ryczałt za sztukę). Obsługa polowania zbiorowego obejmuje: 1. zapewnienie odpowiedniej liczby naganiaczy do wypłaszania zwierzyny (w tym osobę do patroszenia zwierzyny). W zależności od wielkości grupy, co najmniej 5-13 naganiaczy. O ilości naganiaczy w danym dniu polowania decyduje zlecający; Przed rozpoczęciem polowania do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  punktualne zgromadzenie podległych osób i właściwie ustawienie ich do odprawy, a także odpowiednie rozlokowanie środków transportu,  sporządzenie listy naganiaczy oraz ilości psów biorących udział w polowaniu i dostarczenie jej przed odprawą prowadzącemu polowanie,  wyposażenie naganiaczy (i inne osoby wg potrzeb) w kamizelki odblaskowe, a także dbałość o ich używanie podczas całego polowania aż do ogłoszenia jego zakończenia,  zabezpieczenie odpowiedniego wyposażenia apteczki,  zabezpieczenie innych materiałów (haki do transportu tusz ubitej zwierzyny, worki na narogi, linki do ściągania zwierzyny, środki do bioasekuracji, itp.), 2. zapewnienie odpowiedniej liczby psów myśliwskich do wypłaszania zwierzyny. W zależności od wielkości grupy, co najmniej 6-8 psów. O ilości psów w danym dniu polowania decyduje zlecający, 3. zapewnienie środków transportu dla myśliwych w łowisku. W zależności od wielkości grupy, co najmniej 3 samochody (min. 4 –osobowe) dostosowane do jazdy w terenie, posiadających aktualny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC i NW. O ilości samochodów w danym dniu polowania decyduje zlecający; Kierujący pojazdem obowiązkowo musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi i przewozu osób. 4. zapewnienie wyżywienia dla myśliwych i gospodarzy polowania, 5. patroszenie (wyłącznie przez osoby przeszkolone weterynaryjnie lub pod ich nadzorem) wraz z dostarczeniem patrochów do miejsca odbioru do utylizacji, 6. przygotowanie miejsca pokotu (ułożenie stroiszu, rozpalenie ogniska, zabezpieczenie ubitej zwierzyny przed uszkodzeniem przez psy, zanieczyszczeniami przez owady), 7. zapewnienie oprawy muzycznej, 8. zapewnienie środka transportu (samochód wraz z przyczepką - ze stelażem do podwieszania) do przewozu ubitej zwierzyny z miejsca polowania do miejsca pokotu, a następnie do wyznaczonego punktu skupu, rozładunek tusz w punkcie skupu oraz pomoc przy ważeniu, 9. preparację trofeów (poroża samców zwierzyny płowej oraz oręży dzików): wygotowanie, oczyszczenie łba z tkanki mięsnej oraz wybielenie i dostarczenie oczyszczonego trofeum przed zakończeniem pobytu myśliwego, który daną zwierzynę pozyskał. Obsługa polowania indywidualnego: Podprowadzanie myśliwych wraz z dojazdem podprowadzającego do miejsca zakwaterowania myśliwego i z powrotem. Jedno wyjście w łowisko - rano lub wieczorem - 300 szt., wyciąganie i załadunek tusz jelenia z miejsca polowania, transport do punktu skupu i rozładunek w punkcie skupu (ryczałt za sztukę) - 85 szt., wyciąganie i załadunek tusz sarny i dzika z miejsca polowania, transport do punktu skupu i rozładunek w punkcie skupu (ryczałt za sztukę) - 120 szt., preparacja - oręży dzika - 20 szt., preparacja – poroża jelenia byka- 35 szt., preparacja trofeów rogaczy - 6 szt. Obsługa polowania zbiorowego: Wynajem naganki – ryczałt dzienny za 1 naganiacza wraz z posiłkiem i transportem - 112 osobodzień, wynajem psów myśliwskich do polowania (wypłaszanie zwierzyny) - 80 szt., wynajem grupy do poszukiwania postrzałków (wyżywienie, transport) – samochód, 2 osoby, pies myśliwski - 10 szt., przygotowanie i wydanie posiłków w lesie dla myśliwych i gospodarzy polowania - ciepły posiłek, pieczywo, kawa, herbata, owoce, ciasto - 120 szt., przygotowanie pokotu (ułożenie stroiszu pod tusze ubitej zwierzyny, przygotowanie ogniska) - 10 szt., transport i zabezpieczenie pozyskanej zwierzyny (samochód wraz z przyczepką ) - 10 szt., transport podczas polowań zbiorowych dla myśliwych - ryczałt za 1 pojazd wraz z posiłkiem dla kierowcy - 36 szt., preparacja – poroża jelenia byka - 10 szt., preparacja – oręży dzika 20 szt., oprawa muzyczna - 10 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.04.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Głusko 19
Dobiegniew 66-520
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Głusko
Głusko 19
Dobiegniew 66-520
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się