Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna w ilości 10 000 m³ oraz składanie gałęzi po całej masie w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych obręb Miasto w Lądku-Zdroju .
2. Opis technologii prac:
a) ścinka i obalanie wyznaczonych drzew zgodnie z kierunkiem obalania wyznaczonym przez Zamawiającego;
b) okrzesywanie;
c) manipulację drewna , wg wskazania Zamawiającego;
d) przerzynka drewna;
e) zrywka pozyskanego drewna wg wyznaczonych szlaków zrywkowych i do wyznaczonych przez Zamawiającego miejsc wzdłuż dróg wywozowych;
f) mygłowanie i legarowanie (w przypadku stosów – składanie), drewno ma być złożone w zasięgu ramienia HDS;
g) zabezpieczenie zerwanego drewna przed obsunięciem;
h) składanie gałęzi po pozyskanym drewnie - gałęzie należy składać tak aby była możliwość ich spalenia w okresie jesienno-zimowym
3. W/w czynności winny być wykonane tak aby pomiar drewna przez Zamawiającego mógł być wykonany zgodnie z normą PN-D-95000:2002
4. Podczas prowadzenia zrywki należy maksymalnie ograniczyć mogące powstać uszkodzenia drzew stojących np. poprzez stosowanie odbojnic. W przypadku wystąpienia szkód (m.in. obdarcia kory) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia zranień środkiem grzybobójczym.
5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i własnym staraniem do:
• usuwania szkód powstałych przez zrywkę drewna, w tym usuwania kolein;
• przywrócenia pierwotnego stanu dróg i rowów.
6. Wykonawca na każdą planowaną powierzchnię zostanie wprowadzony protokolarnie, ze wskazaniem granic danego wydzielenia, ilości drewna do pozyskania oraz zagrożeń, wynikających z pracy na danej powierzchni.
7. Wykonawca winien przed przystąpieniem do prac umieścić tablice ostrzegawcze i wskazujące objazd nie bliżej granic powierzchni roboczej niż 100-150 m. Przed przystąpieniem do manipulacji i przerzynki drewna Zamawiający podaje jakie sortymenty i jakie wymiary winno mieć wyrabiane drewno. Drewno przygotowane do wywozu musi być zerwane do dróg dostępnych dla pojazdów wywozowych i ułożone na legarach, odziomkami w kierunku wywozu drewna z wyrównaniem czół. W przypadku nie stosowania się do powyższych zaleceń wyrobione drewno nie zostanie odebrane i zostaną naliczone kary umowne.
UWAGA! Zamawiający nie przewiduje pozyskania maszynowego.
8. Drewno będzie pozyskiwane w obrębie: Miasto.
9. Całość drewna ma być pozyskana od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021r. W większości będą to użytki przygodne – posusz czynny, posusz jałowy, wywroty.
10. PRAWO OPCJI: Zamawiający informuje, że podana ilość 10 000 m3 drewna do pozyskania jest minimalnym poziomem zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia zgodnie z zasadami prawa opcji:
• Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia do 12 000 m3 drewna do pozyskania i zrywki.
• Zamawiający informuje, że technologia prac, procedury rozliczenia są identyczna dla zakresu podstawowego i zakresu objętego prawem opcji.
• Zamawiający przedstawi oświadczenie woli uruchamiające prawo opcji najpóźniej do 31 lipca 2021r. Warunkiem skorzysta z prawa opcji jest posiadanie środków na realizację oraz stan drzewostanu (wielkość gradacji kornika).
• W/w zmiana nie stanowi zmiany do umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.
Zakres zamówienia zawiera się w kwocie powyżej 30tys. euro, a poniżej progów unijnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 31
Lądek-Zdrój 57-540
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Lądek Zdrój
ul. Rynek 31
Lądek-Zdrój 57-540
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się